ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване: 02.03.2022 08:55
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за запознаване всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в сградата на Община Априлци, гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109, ет. 1,”Общински център за информация и услуги на гражданите”.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.03.2022 г. ОТ 14:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, ЕТ. 2, ЗАСЕДЕТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АПРИЛЦИ.

За контакти относно общественото обсъждане от страна на Община Априлци:

1. инж. Христо Делийски - Специалист "Общински имоти, земи и гори"
2. Марко Пенов - Главен експерт “Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт”

тел. 06958/22 22, e-mail: info@obshtina-apriltsi.com

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: