ПРОТОКОЛ от ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и СПРАВКА за постъпили предложения по публикация за обществено обсъждане

Дата на публикуване: 23.03.2022 11:31

Днес, 11.03.2022г. /петък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет - Априлци се проведе публично обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

В залата присъстваха: Инж. Тихомир Кукенски – Кмет на Община Априлци, Стелиян Нунев - Председател на Общинския съвет - Априлци, Снежина Стоянова – Заместник Кмет на Община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на Община Априлци, Инж. Христо Делийски – Спец. „Общински имоти, земи, гори и общински пазари”, Марко Пенов - Главен експерт “Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт”служители на Общинска администрация Априлци.

В залата нямаше желаещи за въпроси и изказвания. С това публичното обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество пред местната общност приключи.

 

 

Протоколист:…………/П/

Ваня Маринова
------------------------------------------------------------------------------

СПРАВКА
за постъпили предложения
по публикация за обществено обсъждане
на

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

В законоустановения срок по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища от заинтересованите лица по проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. както в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, така и на посочения електронен aдрec:info@obshtina-apriltsi.com.

 

Изготвил:…………/П/

Секретар на Община Априлци,

Ваня Иванова

 

 

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: