Новини и съобщения


11.01.2021
ОБЯВА Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 10567.501.119, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване (до 10 м)”, с площ от 791 кв.м., заедно с изградените в този имот масивна едноетажна сграда с идентификатор 10567.501.119.1 със застроена площ от 85 кв.м., с функционално предназначение „Друг вид обществена сграда”, построена през 1970 г. и масивна...

11.01.2021
П О К А Н А Уважаеми съграждани,На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Априлци отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.По традиция приемането на бюджета на общината става след обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да...

06.01.2021
ОБЯВА Община Априлци провежда публичен търг с явно наддаване за добив и продажба на стояща орехова дървесина на корен с начална тръжна цена: Общо за 13 /Тринадесет/ броя орехови дървета - 4932,09 /Четири хиляди деветстотин тридесет и два лева и 09 стотинки / лева без ДДС.  В търга участниците наддават за общия броя от 13 тринадесет броя орехи. Тръжната документация ще се закупува в касата на Общински Център за...

05.01.2021
  Община Априлци, област Ловеч, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед № 548/29.12.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  52218.37.35,     м. „Иванджици 2“, кв. Зла река, гр. Априлци, с което: В проекта за плана за регулация да...

05.01.2021
З А П О В Е Д № 3 Априлци, 04.01.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка поради разпространение на Коронавирус, Заповед №РД-01-677 /25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-718 /18.12.2020 г.  на Министъра на здравеопазването                                          ...

31.12.2020
Във връзка със създалата се обстановка и с цел предотвратяване на риска и запазване на здравете на всички Ви уведомяваме, че Пранзик на сланината и греяната ракия през 2021 г. се отменя.

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)