Новини и съобщения


24.09.2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Община Априлци, гр.Априлци, кв. “Ново село”, ул.”Васил Левски” №109, телефон - 06958 22 22 . факс 06958/ 22-85email: info@obshtina-apriltsi.com,съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Ремонт на ул. “Капитан l ранг Христо Кукенски“ в...

24.09.2021
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 477/21.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.541.40, УПИ XIII-244, кв. 25, кв. Острец, гр. Априлци. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата...

21.09.2021
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 472/17.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.541.686, 52218.541.107 и 52218.541.684, УПИ XXVII-684 кв.26, кв. Острец, гр. Априлци. Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед...

17.09.2021
  Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 468/17.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ  с идентификатор 52218.540.16, УПИ I-540.16 и ПИ 52218.540.17, стр. пол. „Татарлиите“, кв. Център, гр. Априлци. Съгласно чл. 124б, ал....

17.09.2021
  На основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № 469/17.09.2021г. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 23621.501.39 и 23621.501.40, УПИ I-26, II-26 и III-27, кв. 5, с.Драшкова поляна,  общ. Априлци.   Възложител: Андрей Панов Йоновски и Христина Николова Цонева   Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1...

17.09.2021
  Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 467/17.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ  с идентификатори 52218.541.276, 52218.541.279, 52218.541.280 и 52218.541.659, УПИ V-659 и УПИ IV от кв. 80 по плана на...

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: