Избори за народни представители за НС - 4 април 2021 г.

Видеоклипове "Разяснителна кампания"

Заповед относно обхват на избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г. на територията на Община Априлци

Заповед относно местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г. на територията на Община Априлци

Избирателен списък

Заповед относно места за поставяне на агитационни изборни материали на територията на Община Априлци

Заповед на кмета на Община Априлци, относно места за провеждане на информационно-разяснителна кампания за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г. на територията на Община Априлци

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Заповед №125/02.04.2021 г.  на кмета на Община Априлци относно забрана за продажба на спиртни напитки 

__________________________________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ №5

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община  Априлци е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07,00 до 19,00 ч. в деня на произвеждане на изборите. 

Заявки за помощ при транспортиране до секциите в избoрния ден, както и в рамките на работното време всеки работен ден, ще се приемат в „Общински център за информация и услуги на ражданите“ в сградата на Община Априлци, както и на телефон 06958/22-22.


В изборния ден от 07,00 ч. до 19,00 ч.

__________________________________________________________________________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №4
ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИНА 04 АПРИЛ 2021 ГОДИНА  


Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Общински център за информация и услуги на гражданите, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Априлци, както и в кметските наместничества от Община Априлци, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

1. В периода от 22.02.2021 г. до 20.03.2021 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-НС), по чл. 34, ал. 1-3 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник собственоръчно подписано.Заявлението-декларация може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция „Избори”, подадено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или изпратено на e-mail: info@obshtina-apriltsi.com.

2. В периода от 22.02.2021 г. до 20.03.2021 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице или изпратено по пощата. Общината предоставя възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание на e-mail, подписано с квалифициран електронен подпис или през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес на заявителя, когато е направено искане по чл. 36 от ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс.Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция - „Избори“, подадено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или изпратено на e-mail: info@obshtina-apriltsi.com.

3. В периода от 22.02.2021 г. до 20.03.2021 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 12-НС), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице.Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция - „Избори“, подадено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или изпратено на e-mail: info@obshtina-apriltsi.com.

4. В периода от 22.02.2021 г. до 20.03.2021 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до кмета на общината или кметския наместник по образец. Заявлението (Приложение № 8-НС), по чл. 43, ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник собственоръчно подписано.Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция - „Избори“, подадено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или изпратено на e-mail: info@obshtina-apriltsi.com.  

5. От 20.03.2021 г. до 29.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 20.03.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс   може да бъде подадено и от упълномощено лице или изпратено по пощата.  Общината предоставя възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание на e-mail или през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес на заявителя, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. 

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция - „Избори”, подадено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или изпратено на e-mail: info@obshtina-apriltsi.com.  

Прикачени файлове: 
Приложение №8
Приложение №12
Приложение №14
Приложение №18

                                                                                                                           _________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           СЪОБЩЕНИЕ №3

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. и провеждане на предизборна кампания и обучения на членове на секционни избирателни комисии, Ви уведомяваме, че съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министерство на здравеопазването, „при провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“При провеждане на обучение на членовете на СИК, е необходимо същите да бъдат запознати с издадените Указания от Министерство на здравеопазването, за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, публикувани на 18.02.2021 г. на сайта на Министерството.В тази връзка, Ви молим да спазвате стриктно разпоредбите на Министерство на здравеопазването, както и всички въведени противоепидемични мерки, срещу разпространението на COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                        _____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    СЪОБЩЕНИЕ №2
 
Уважаеми съграждани, във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание и предоставяне на възможност за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, Ви уведомяваме, че:
В срок от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всеки избирател, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето може да подаде заявление (Приложение № 1) към Решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на Централна избирателна комисия в Общински център за информация и услуги на гражданите в общинска администрация – Априлци, находящ се в град Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 – етаж I, както и в кметски наместничества на територията на общината, по един от следните начини:

СЪОБЩЕНИЕ №1

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Редът за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия се определя с отделно решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г. (Приложение № 14-НС) на Централната избирателна комисия. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия ще се образуват на територията на всяко населено място, ако до 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.
Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.
Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района.
Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 се прилагат копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Срок за подаване на заявления: До 20 март 2021 г.

 


Наименование Брой тегления
SKM_C25821040211000.pdf 6 Изтегли
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА.pdf 17 Изтегли
Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1-СД (1).docx 8 Изтегли
Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya-СД (1).docx 4 Изтегли
Prilojenie N 8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl 43 al.1-СД (1).docx 11 Изтегли
Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4-СД (1).doc 18 Изтегли
SKM_C25821030516250.pdf 13 Изтегли
r2159-НС-pril Zaiavlenie-red obrazuvane PSIK za glasuvane na izbirateli pod karantina-НН.docx 7 Изтегли
Заповед относно агитационни материали.pdf 21 Изтегли
prilojenie_n_14-ns-zaiavlenie-glasuvanepodvizna-kutiya-sd.docx 17 Изтегли
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК.pdf 54 Изтегли
Заповед-обхват на секциите.pdf 37 Изтегли
Заповед - списъци.pdf 18 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)