Общинска собственост

Дата на публикуване: 30.05.2012 21:00

 Обявление за отчуждаване на имоти-частна собственост 
  Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" за одобряване на споразимения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Община Априлци - за 2021 година
  Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" за разпределение масивите за ползване на земеделски земи за 2021/2022 стопанска година за землища в Община Априлци

Протокол на комисия назначена със Заповед № 142 от 27.03.2020 г. за разпределение на имоти по чл.37и от ЗСПЗЗ
Протокол на комисия назначена със Заповед № 100 от 16.03.2021 г. за разпределение на имоти по чл.37и от ЗСПЗЗ
С Решение № 536, Протокол № 63 от 04.03.2015 г. Общински съвет - Априлци, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Априлци определи общинските имоти от Общинския поземлен фонд, с начина на трайно ползване "Ливада и пасище" за индивидуално и общо ползване.

 Списък на свободните общински имоти с Начин на Трайно Ползване Пасища, мери и ливади, определени за ИНДИВИДУАЛНО ползване за 2020г.
 Списък на общински имоти с Начин на Трайно Ползване Пасища, мери и ливади, определени за ОБЩО ползване за 2020г.
Списък на общински имоти с Начин на Трайно Ползване Пасища, мери и ливади, определени за ОБЩО ползване за 2021г.
 
С Протоколно решение № 1 от 21.03.2014 г. на Комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-12-47 от 24.03.2014 г. на Директора на ОДЗ – Ловеч са определени са определени земеделските земи, които са останали след възстановяване собствеността на бившите собственици и които преминават в собственост на Община Априлци.

Земи в землището на гр.Априлци, ЕКАТТЕ:52218 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Скандалото ЕКАТТЕ:66771 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Велчево, ЕКАТТЕ:10567 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Драшкова поляна ЕКАТТЕ:23621 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)

Планови документи за общинската собственост

С Решение № 137 от Протокол № 7 / 31.03.2016 г. е приета мандатната Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Априлци за периода  2015-2019г.
С Решение № 57 от Протокол № 5 / 30.01.2020 г. е приета мандатната Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Априлци за периода  2019-2023г.
 С Решение № 58 от Протокол № 5 / 30.01.2020 г. е приета Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на Община Априлци през 2020 г.
С Решение № 207 от Протокол № 25 / 28.01.2021 г. е приета Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на Община Априлци през 2021 г.

Документи

 Главен регистър на частната общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.
 Регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.
 Главен регистър на публичната общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.
 Регистър за търговските дружества с общинско участие на Община Априлци - актуален към 01.01.2021г.
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2013 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2015 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Наименование Брой тегления
Заповеди Априлци за разпределени масиви-2021-2022.rar 22 Изтегли документ с име "Заповеди Априлци за разпределени масиви-2021-2022.rar"
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.pdf 26 Изтегли документ с име "ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.pdf"
Протокол разпределение 2021г.pdf 77 Изтегли документ с име "Протокол разпределение 2021г.pdf"
Програма за управление и разпореждане 2021- Актуализирана с Решение №253 от 29.04.2021г..pdf 75 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане 2021- Актуализирана с Решение №253 от 29.04.2021г..pdf"
Програма управление и разпореждане 2020г.pdf 365 Изтегли документ с име "Програма управление и разпореждане 2020г.pdf"
Стратегия ОС Априлци 2019-2023.pdf 249 Изтегли документ с име "Стратегия ОС Априлци 2019-2023.pdf"
Стратегия ОС Априлци 2015-2019.pdf 447 Изтегли документ с име "Стратегия ОС Априлци 2015-2019.pdf"
Списък Общо ползване 2020г.pdf 531 Изтегли документ с име "Списък Общо ползване 2020г.pdf"
Списък Индивидуално ползване 2020г.pdf 597 Изтегли документ с име "Списък Индивидуално ползване 2020г.pdf"
Програма за управление и разпореждане 2021.pdf 654 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане 2021.pdf"
Регистър на разпоредителни сделки - 01.01.2021г.pdf 508 Изтегли документ с име "Регистър на разпоредителни сделки - 01.01.2021г.pdf"
Регистър дружества - 01.01.2021г.pdf 578 Изтегли документ с име "Регистър дружества - 01.01.2021г.pdf"
Главен регистър ЧОС - 01.01.2021г.pdf 617 Изтегли документ с име "Главен регистър ЧОС - 01.01.2021г.pdf"
Главен регистър ПОС - 01.01.2021г.pdf 617 Изтегли документ с име "Главен регистър ПОС - 01.01.2021г.pdf"
Списък Общо ползване 2021г.pdf 692 Изтегли документ с име "Списък Общо ползване 2021г.pdf"
Списък Индивидуално ползване 2021г.pdf 851 Изтегли документ с име "Списък Индивидуално ползване 2021г.pdf"
Заповеди ОДЗ Ловеч за масиви-2021г.zip 435 Изтегли документ с име "Заповеди ОДЗ Ловеч за масиви-2021г.zip"
  1. Общинска собственост - Текуща страница
  2. ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: