Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.

Дата на публикуване: 27.11.2020 14:20

Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.

ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.”

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 03.02.2017 г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 03.02.2017 г.
  
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.“
- 26.01.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - 26.01.2017 г.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:

Образец № 1; Образец № 2; Образец № 3; Образец № 4; Образец № 5; Образец № 6; Образец № 7; Образец № 8; Образец № 9; Образец № 10; Образец № 10.1; Образец № 10.2; Образец № 10.3; Образец № 10.4 и Образец № 10.5

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Проект на договор за доставка


  1. ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.... - Текуща страница
  2. „Училищен плод” и „Училищно мляко”
  3. Профил на купувача

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: