ОБЩИНА АПРИЛЦИ СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“

Дата на публикуване: 07.07.2020 11:25

ОБЩИНА АПРИЛЦИ СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“

От 01 юли 2020 г. в община Априлци стартира Проект "Патронажна грижа  в община Априлци" по процедура за БФП BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” , финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 35 970 лв.

Срок на реализиране на проекта:  до 31.12.2020г.

Проект „Патронажна грижа в община Априлци“ осигурява допълнителни публични ресурси за подкрепяне на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална изолация на територията на община Априлци. Предвидените услуги в домашна среда са с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Предвидените дейности са следните:

 1. Подбор и наем на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса
 2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги
 3. Транспорт на персонала, представящ услугите, от/до домовете на лицата. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугата.

 Персоналът за предоставяне на услугата се състои от шофьори,доставчици и диспечер. Брой на потребителите, които пряко ще бъдат засегнати от изпълнението на проекта е 22 лица.

Реализирането на проектното предложение на Община Априлци допринася за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица, хора с увреждания в невъзможност за самообслужване, лица в карантинен период и дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

За обгрижване на потребителите Община Априлци назначи 5 лица на трудови договори в т.ч  2 бр. доставчици  на 8-часов работен ден, 2 бр. шофьори на 4-часов работен ден и 1 бр. диспечер на 4-часов работен ден. Проектът се администрира от двама служители на Общината - Ръководител и Счетоводител.

Патронажната грижа се реализира на територията на цялата община.

Лицата желаещи да ползват патронажни услуги могат да подават заявления в сградата на Община Априлци.

 Лица за контакт:  –Десислава Петровска-ръководител на проекта,  тел. за връзка: 0887966334;Станислава Нанкова – диспечер, тел. за връзка:0885358618

 


 1. ОМПОНЕНТ 3“... - Текуща страница
 2. Покана за обществено обсъждане
 3. ОБЩИНА АПРИЛЦИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“
 4. Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001-0098-C01   „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.
 5. Проект „Грижа в дома в Априлци”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда ОБЩИНА АПРИЛЦИ
 6. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД” - 2021-2027 г.
 7. Допълнително споразумение към договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0190-C01, формуляр № BG05M9OP001-6.004-0110 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за продължаване срока на услугите с 6 месеца
 8. О Б Я В А за подаване на заявления за подбор на персонал за осигуряване на подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавната дейност във връзка с разпространението на COVID-19
 9. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 10. ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в ОБЩИНА АПРИЛЦИ\"
 11. Проект \"Топъл обяд\" - 2020

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: