ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в ОБЩИНА АПРИЛЦИ"

Дата на публикуване: 05.04.2021 13:50

ОБЩИНА АПРИЛЦИ СТАРТИРА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

 

От 17 май 2021 г. в община Априлци стартираха дейностите по  Проект "Патронажна грижа + в община Априлци" по процедура за БФП  BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 140 969,92 лв.

Срок на реализиране на проекта: 17.05.2021г. до 16.05.2022г.

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Предвидените дейности са в две направления:

Направление 1 - Патронажна грижа

Патронажната грижа в Община Априлци ще обхваща следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата. Общият размер на компенсацията за 14 потребители на Патронажната услуга е в размер на 28 224,00 лв. за 12 месеца.

Дейността ще надгради изпълнявания договор от общината по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Координацията на услугата ще се извършва в сградата на общинската администрация.

„Патронажната грижа“ ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 14 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Териториално ще бъдат обхванати следните населени места от общината: гр. Априлци и селата Скандалото, Велчево и Драшкова поляна.

 Продължителността на услугата ще бъде за период от 12 м. Всеки потребител ще получава здравно-социална грижа до 2 часа на ден.

„Патронажната грижа“ ще интегрира комплекс от услуги като помощ в дома, социални контакти , медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

Екипът, който ще бъде ангажиран за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги е както следва: 1 бр. домашен помощник, 2 шофьори, 1 бр. мед. Сестра, 1 психолог и 1 организатор.

За реализация на проектната дейност общината ще предостави 1 превозно средство, което ще се ползва по предварително изготвен график.

Проектната дейност се осъществява по разработената от МЗ методика за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“.

 

Направление 2 - Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Превенцията на COVID-19 в социалните услуги ще се осъществи посредством извършване на следните дейности:

  • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;
  • въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
  • тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;

 

Общият размер на разхода за тази дейност е 101 106,20 лв.

Превантивните мерки за ограничаване на заразата в социалните услуги ще бъдат финансово обезпечени по проекта, което ще допринесе за опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги, ДДД, така и на служителите, предоставящи тези услуги. Предвиждаме да назначим на трудов договор помощен персонал в социалните услуги. В изпълнение на работните си задачи, назначените лица ще спазват всички необходими противоепидемиологични мерки. Ще се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, с цел превенция на корона вирусната инфекция. За персонала на услугите и допълнително назначените лица ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства. Персоналът и  потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.

Лицата желаещи да ползват патронажни услуги могат да подават заявления  в деловодството на Община Априлци и при кметовете /кметските наместници на населените места.

Лица за контакт: Десислава Петровска – ръководител на проекта тел. за връзка – 0887 968634 и Станислава Нанкова – организатор по проекта – тел. за връзка – 0885358618.

 

О Б Я В А за подаване на заявления за подбор на персонал

Заявление за работа към обява за подаване на заявления за подбор на персонал

О Б Я В А за подаване на заявления от кандидат-потребители
Заявление към обява за подаване на заявления от кандидат-потребители
Декларация-съгласие към обява за подаване на заявления от кандидат-потребители
Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: