НАРЕДБИ, ТАРИФИ и ПРАВИЛНИЦИ

Дата на публикуване: 14.04.2012 21:00


НАРЕДБИ

 Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Априлци

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци - 31.05.2019 г.
Наредба за поправяне, премахване или заздравяване на строежи на територията на община Априлци
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Априлци
Наредба №11 за условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Априлци върху общинската част от капитала на търговските дружества
Наредба №16 за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци - 26.11.2020г.

Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Априлци

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Априлци - 26.03.2020 г
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Априлци.
Наредба №3 
за организацията на търговската дейност на територията на Община Априлци
Наредба за условията и реда за обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Априлци
Н
аредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци

 Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци

ТАРИФИ
Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост

ПРАВИЛНИЦИ
Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци - 27.12.2019 г.
 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци - мандат 2019 - 2023г. - (20.08.2020г.)


Наименование Брой тегления
NRPUROI10052017.pdf 13 Изтегли документ с име "NRPUROI10052017.pdf"
Naredba-гgori-062019.pdf 20 Изтегли документ с име "Naredba-гgori-062019.pdf"
NRPUROI10052017.pdf 23 Изтегли документ с име "NRPUROI10052017.pdf"
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетн.pdf 32 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетн.pdf"
Наредба № 1 за обществения ред корекции комисии.pdf 81 Изтегли документ с име "Наредба № 1 за обществения ред корекции комисии.pdf"
Наредба №16 - 26.11.2020.docx 851 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 26.11.2020.docx"
Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Априлци за внасяне (1).pdf 952 Изтегли документ с име "Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Априлци за внасяне (1).pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: