НАРЕДБИ, ТАРИФИ и ПРАВИЛНИЦИ

Дата на публикуване: 14.04.2012 21:00


НАРЕДБИ
 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Априлци - 27.04.2017г.
 Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Априлци
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци - 31.05.2019 г.
Наредба за поправяне, премахване или заздравяване на строежи на територията на община Априлци
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Априлци
Наредба №11 за условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Априлци върху общинската част от капитала на търговските дружества
Наредба №16 за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци - 22.12.2022г.

Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Априлци - 24.02.2022г.

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Априлци - 31.03.2022 г.
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци - 31.03.2022г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - 31.03.2022г.
Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Априлци - 31.03.2022г.
Наредба №3 
за организацията на търговската дейност на територията на Община Априлци
Наредба за условията и реда за обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Априлци
Н
аредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци
 Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци
 Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Априлци - 22.12.2022г.
    Приложения към Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Априлци


ТАРИФИ
Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост
 Тарифа за определяне на базисните месечни цени за 1 кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Априлци, на основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинска собственост и чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Априлци.


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци - 27.12.2019 г.
 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци - мандат 2019 - 2023г. - (19.04.2022г.)


Наименование Брой тегления
Наредба №16 - 22.12.2022г..pdf 110 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 22.12.2022г..pdf"
Н А Р Е Д Б А за символите, почетните знаци, званията, наградите.pdf 95 Изтегли документ с име "Н А Р Е Д Б А за символите, почетните знаци, званията, наградите.pdf"
Приложение към НСПЗОЗНОА.pdf 79 Изтегли документ с име "Приложение към НСПЗОЗНОА.pdf"
Наредба Детски градини.pdf 113 Изтегли документ с име "Наредба Детски градини.pdf"
ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ МЕСЕЧНИ НАЕМНИ ЦЕНИ.pdf 250 Изтегли документ с име "ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ МЕСЕЧНИ НАЕМНИ ЦЕНИ.pdf"
Наредба №16 - 31.03.2022г...pdf 195 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 31.03.2022г...pdf"
Наредба Детски градини.doc 323 Изтегли документ с име "Наредба Детски градини.doc"
Наредба Детски градини.pdf 296 Изтегли документ с име "Наредба Детски градини.pdf"
PODOS 2019-2023г.(19.04.2022г.).pdf 431 Изтегли документ с име "PODOS 2019-2023г.(19.04.2022г.).pdf"
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ-31.03.2022г..pdf 659 Изтегли документ с име "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ-31.03.2022г..pdf"
Наредба №16 - 31.03.2022г..pdf 777 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 31.03.2022г..pdf"
Наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци-31.03.2022г..pdf 688 Изтегли документ с име "Наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци-31.03.2022г..pdf"
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 31.03.2022г..pdf 1266 Изтегли документ с име "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 31.03.2022г..pdf"
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ - 31.03.2022г..pdf 457 Изтегли документ с име "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ - 31.03.2022г..pdf"
НАРЕДБА 1 (24.02.2022г.).docx 928 Изтегли документ с име "НАРЕДБА 1 (24.02.2022г.).docx"
NRPUROI10052017.pdf 857 Изтегли документ с име "NRPUROI10052017.pdf"
Naredba-гgori-062019.pdf 709 Изтегли документ с име "Naredba-гgori-062019.pdf"
NRPUROI10052017.pdf 1007 Изтегли документ с име "NRPUROI10052017.pdf"
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетн.pdf 1733 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетн.pdf"
Наредба № 1 за обществения ред корекции комисии.pdf 808 Изтегли документ с име "Наредба № 1 за обществения ред корекции комисии.pdf"
Наредба №16 - 26.11.2020.docx 2011 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 26.11.2020.docx"
Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Априлци за внасяне (1).pdf 2137 Изтегли документ с име "Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Априлци за внасяне (1).pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: