Предложения до ОбС - Априлци

Дата на публикуване: 11.10.2012 06:43
Архив на Предложения до ОбС - Априлци за 2017 година


                                                                                            
                                                                          месец Ноември 2021г.
Предложение ДП -264, относно:
Заявление с вх. №1305/04.10.2021г. от Даринка Георгиева Георгиева.
 Предложение ДП -265, относно:Участие в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на общината, като част от интегриран мултинационален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини”, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. и членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водопроводен клъстер”.
Предложение ДП -266, относно:Кандидатстване пред Министерството на околната среда и водите в партньорство със Сдружение „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин” по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Опазване на околната среда и климатични промени, програмна област 13 – Смекчаване и адаптация към изменението на климата, приоритетни ос Климат, по процедура BGENVIRONMENT-4.004 – Открита покана №3 „ Климат” – Повишаване на способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат”.
Предложение ДП -267, относно:Приемане на правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на Община Априлци за стопанската 2022 – 2023 г.
Предложение ДП -268, относно:
Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за ПИ 52218.547.13, УПИ IV-80, кв. 47 А, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП -269, относно:Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ 52218.547.250, УПИ XXII, кв. 60, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП -270, относно:Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП  – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.153, УПИ V-166 и VI - 166, кв. 9, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -271, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за ПИ 52218.513.132, УПИ V-3,  кв.38 и промяна на улична регулация между о. т. 179 и о. т. 179 а, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП -272, относно:Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за ПИ 52218.546.283, УПИ II,  кв. 48, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП -273, относно:
Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за ПИ 52218.530.418, УПИ VII,  кв. 37, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -274, относно:Замяна на 3071/4062 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 52218.546.587 – частна общинска собственост с поземлени имоти – частна общинска собственост на „Инвиктус” ЕООД.
Предложение ДП -275, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Априлци и общински културен календар за 2022г.                                                                         месец Октомври 2021г.
Предложение ДП -246, относно:Продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 52218.546.485 – частна общинска собственост.
Предложение ДП -247, относно:Отдаване под аренда на имоти от общинския поземлен фонд.
Предложение ДП -248, относно:Продажба на припадащите се части от поземлен имот с идентификатор 52218.547.442.
Предложение ДП -249, относно:
Одобряване цена за сключване на договори по чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройството на територията.
Предложение ДП -255, относно:План за интегрирано развитие на община Априлци за периода 2021-2027г.
(План)
Предложение ДП -256, относно:Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Предложение ДП -257, относно:
Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за 2022 г.
Предложение ДП -258, относно:Одобряване изменение в структурата на общинска администрация и общата численост.
Предложение ДП -259, относно:Обновяване с доизграждане на военен монумент в кв. Ново село, Център, посветен на загиналите местни жители във войните за национално обединение.
Предложение ДП -260, относно:
Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2021 г., промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2021г.
Предложение ДП -261, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.541.340 и 52218.541.341, УПИ X-540, УПИ XI – 541, кв.77 и изменение на улична регулация от о. т. 288 до о. т. 292, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП -262, относно:Почистване на поземлени имоти – частна общинска собственост.
Предложение ДП -263, относно:Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с идентификатор 52218.530.282.2.
Писмо с вх. №563, относно:Одобряване цена за сключване на договори по чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройството на територията.
Писмо с вх. №572, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.


                                                                         месец Септември 2021г.
Предложение ДП -238, относно:Доклад с вх. №1459/02.09.2021г. от Йонета Василева Колевска – Директор на Средно училище „Васил Левски” – гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2021/2022г.
Предложение ДП -239, относно:
Заявление с вх. №1121/30.08.2021г. от Цонка Цонкова Костова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП -240, относно: Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за ПИ 66771.501.38, УПИ XIII-38, кв.8, с. Скандалото, общ. Априлци.
Предложение ДП -241, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване  за ПИ 52218.530.171 и 52218.530.172, УПИ VI-134,444 и УПИ VI-445,446, кв.6, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -242, относно:
Състав на общинска комисия по безопасност на движението.

Предложение ДП -243, относно:Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансовото плащане по Договор №BG06RDNP001-7.002-0018-C01 от 05.09.2019г. за проектно предложение: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище „Васил Левски” гр. Априлци по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП -244, относно:Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС върху авансовото плащане по  Договор №BG06RDNP001-7.002-0018-C01 от 05.09.2019г. за проектно предложение: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище „Васил Левски” гр. Априлци по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП -245, относно:Оправомощаване на Кмета на община Априлци да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Априлци.
Предложение ДП -250, относно:Резултати от провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци” – ООД.
Предложение ДП -251, относно:Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение №4 в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.279.1.2.
Предложение ДП -252, относно:Заявление с вх.№1224/14.09.2021г. на Даринка Георгиева Георгиева, с адрес гр. Априлци, ул. „Барахарска” №13, за отпускане на 5м3 дърва за огрев.
Предложение ДП -253, относно:Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123 ”ч”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична обптинска собственост.
Предложение ДП -254, относно:Отмяна на Решение №308 от Протокол №36 от 29.07.2021г., изменение на Решение №89 от Протокол №10 от 30.04.2020г. и Решение №251 от Протокол №21 от 29.04.2021г. на Общински съвет – Априлци.                                                                          месец Август 2021г.
Предложение ДП -229, относно:Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2020г.
Предложение ДП -230, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/  за ПИ 52218.541.686, 52218.541.107 и 52218.541.684, УПИ XXVII-684, кв.26, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП -231, относно:Заявление с вх. №987/03.08.2021г. от Радослава Янкова Мавродиева за отпускане на дърва за огрев.
Предложение ДП -232, относно:Заявление с вх. №1046/13.08.2021г. от Михо Мичев Пандуков за отпускане на иглолистен строителен материал за възстановяване на изгорели стопански постройки.
Предложение ДП -233, относно:Промяна на Решение №296, Протокол №36 от 29.07.2021г. на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП -234, относно:Доклад с вх. №1387/18.08.2021г. от Йонета Василева Колевска – Директор на Средно училище „Васил Левски” – гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2021/2022г.
Предложение ДП -235, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -236, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -237, относно:
Предоставяне за безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти - публична общинска собственост на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин.
Писмо с вх. №533, относно:Заявление с вх. №988/03.08.2021г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване от заплащане на такса за храна в училище.


                                                                           месец Юли  2021г.
Предложение ДП -210,
 относно:Отсичане на дървета, представляващи опасност за хора и сгради в имоти, собственост на община Априлци.

Предложение ДП -209, относно: Заявление с вх. №821/24.06.2021г. от Веселина Иванова Цанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -211, относно:Заявление с вх. №892/12.07.2021г. от Магдалена Георгиева Илиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -212, относно:Провеждане на извънредно птисъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД – гр. Ловеч.

Предложение ДП -213, относно:Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2021/2022г. в Община Априлци.
Предложение ДП -214, относно:Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2021/2022г. в Община Априлци.
Предложение ДП -215, относнo:Включване на ДГ „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната 2021/2022г. в Община Априлци.
Предложение ДП -216, относно:Включване на ДГ „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната 2021/2022г. в Община Априлци.
Предложение ДП -217, относно:
Даване съгласие за ползване на част от събраните и върнати средствата от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на съдове за събиране на битови отпадъци с цел обезпечаване на общинската система за събиране на битови отпадъци.
Предложение ДП -218, относно:
Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.974.567 – частна общинска собственост.

Предложение ДП -219, относно:Провеждане „Фестивал на кюфтето и горските гъби” в град Априлци, 20 – 22 август 2021г. и предоставяне за безвъзмездно право на ползване на общински недвижими имоти – публична общинска собственост на СНЦ „БЪЛГАРСКО Е”.
Предложение ДП -220, относно:
Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.546.397, УПИ IX-193, кв.47 и промяна на улична регулация между о.т. 149А през о.т. 148, о.т. 148А, о.т. 147 до о.т. 146, кв. Острец, гр. Априлци.

Предложение ДП -221, относно:Процедура по допускане изработване проект на Подробен устройствен план – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ за трасе на водопровод към ПИ с идентификатор 52218.139.71, кв. Видима, м. „Лъгът”, гр. Априлци, общ. Априлци.
Предложение ДП -222, относно:Процедура по допускане изработване проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояваме за УПИ III-91, IV-141, V-142 кв.10 и промяна на улична регулация между о.т. 18 през о.т. 19, о.т. 20 до о.т. 21, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -223, относно:Разпореждане с придобит по давност самолет МИГ 17 F.
Предложение ДП -224, относно:Определяне на ред и условия за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Хемус Ресурс - Троян и Априлци ” ООД.
Предложение ДП -225, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии - собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -226, относно:Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно – делегирана дейност.
Предложение ДП -227, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Предложение ДП -228, относно:Промяна на Решение №89 от Протокол № 10 от 30.04.2020 г. и Решение №251 от Протокол №21 от 29.04.2021г. на Общински съвет – Априлци.
Писмо с вх. №512, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Писмо с вх. №513, относно:
Заявление с вх. №1207/08.07.2021г. от Камелия Нанкова Чопова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с вх. №519, относно:Закупуването на поземлени имоти с идентификатори 52218.530.563 и 52218.530.690.
Писмо с вх. №522, относно:Одобряване цена за сключване на договори за по чл.15. ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.
Предложение с вх. №508, относно:Отчет за дейността на Общински съвет – Априлци и неговите комисии за периода януари 2021г. – юни 2021г.


                                                                           месец Юни  2021г.
Предложение ДП - 199, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Предложение ДП -200, относно:Заявление с вх. №691/01.06.2021г. от Мишо Мичев Пандуков за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на възникнал пожар.
Предложение ДП - 201, относно:
Редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ – Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД.
Предложение ДП - 202, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 203, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване  за ПИ 52218.546.151, УПИ II и III, кв.10 и промяна на улична регулация между о.т. 39 през о.т. 38 до о.т. 37 и о.т. 38 до о.т. 902, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 204, относно:
Процедура по допускане изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.512.97 и 52218.512.98, УПИ XII, кв.10 и План на улична регулация от о.т. 55 до ПИ 52218.512.98 кв. Зла река, гр. Априлци.

Предложение ДП - 205, относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.530.441 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 206, относно:
Промяна минималната начална месечна конкурсна наемна цена за възмездно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.527.1.12, определена с Решение №246 от Протокол №30 от 20.04.2021г.
Предложение ДП - 207, относно:Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД - гр. Ловеч.
Предложение ДП - 208, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27. ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

                                                                         месец Май 2021г.
Предложение ДП - 186, относно:Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 52218.779.827 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 187, относно:Финансиране на театрална постановка за деца, по случай празника 1 юни.
Предложение ДП - 188, относно:Освобождаване на физически и юридически лица – наематели на общинска собственост от заплащане на наем.
Предложение ДП - 189, относно:Инвестиционно намерение вх. №790 от 05.05.2021г. и предварително съгласие за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 52218.530.656.
Предложение ДП - 190, относно:Отдаване под наем на търговска сграда – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 191, относно:
Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 23621.501.82, УПИ VI-45 и VII-45, кв. 8, с. Драшкова поляна, общ. Априлци.
Предложение ДП - 192, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 23621.501.39 и 23621.501.40, УПИ I-26, II-26 и III-27, кв.5, с. Драшкова поляна, общ. Априлци.
Предложение ДП - 193, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.164 и 52218.547.165, УПИ XV-274, кв.65 и промяна на улична регулация между о.т. 79, о.т. 80 до о.т. 81, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 194, относно:Процедура по допускане изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.548.70, УПИ VIII-484, IX-482 и X-484, кв.81 и промяна на улична регулация между о.т. 221 през о.т. 220, о.т. 219, о.т. 218,  о.т. 217а, о.т.217, о.т. 215 до о.т. 214а, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 195, относно:Заявление с вх. № 593/13.05.2021 г. от Пламен Николов Пеев за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 196, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 197, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 198, относно:Заявление с вх. №662/26.05.2021 г. от Милена Събчева Данкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с вх. №480, относно:Одобряване проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 52218.546.553, 52218.546.555, 52218.546.556, 52218.546.557, 52218.546.558 и 52218.546.572 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец частна общинска собственост за обособяване на урегулирани поземлени имоти с предназначение „за парк“, „за паркинг“ и „за озеленяване“ в кв.95 по регулационния план на кв. Острец, гр. Априлци и изменение на уличната регулация за улица от о.т.846 към о.т.164 плана на кв. Острец, гр. Априлци и застроително решение с план - схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в УПИ III с предназначение „за парк” от кв. 95 по плана на кв. Острец, гр. Априлци с възложител община Априлци.


                                                                       месец Април 2021г.
Предложение ДП - 174, относно:Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 52218.779.827 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 175, относно:Искана финансова подкрепа за поставяне на паметна плоча на учредителите на Народно читалище „Светлина - 1895г.” на сградата на читалището.
Предложение ДП - 176, относно:Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – собственост на Община Априлци през 2021г. 
Предложение ДП - 177, относно:
Провеждане на публично оповестен конкурс за възмездно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.527.1.12 с условие създаване на банков офис за обслужване на физически и юридически лица на територията на Община Априлци.
Предложение ДП - 178, относно:Одобряване на годишен доклад за 2020г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
Предложение ДП - 179, относно:Приемане на НОВА Наредба №1 за Обществения ред на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 180, относно:Поставяне на 5 паметни плочи на паметника в кв. Ново село, Център, площад „Априлско въстание”.
Предложение ДП - 181, относно:
Членство на Община Априлци в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”.
Предложение ДП - 182, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.546.117 и 52218.546.544, УПИ VI и XIII, кв. Острец, гр. Априлци.
Писмо с вх. №446, относно:Заявление с вх. №407/02.04.2021г. от Стойчо Василев Марков за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Писмо с вх. №449, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Писмо с вх. №455, относно:Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, публична общинска собственост в Община Априлци, на основание чл.89 от ЗДБРБ за 2021г.
Предложение ДП - 183, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 184, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд  (ОПФ) по реда на § 27. ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Предложение ДП - 185, относно:Изменение на Решение №209/28.01.2021г. на ОбС – Априлци в частта на подточка I.1.

                                                                    месец Mарт 2021г.
Предложение ДП - 163, относно:Изменение на Решение №229 от Протокол №26/24.02.2021г. на Общински съвет в частта: т.1, в раздел 1.2.3 Разходи за местни дейности и Приложение №4 – Поименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2021г. и прогноза за периода 2022 – 2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности /Приложение №12/, представляваща неразделна част от решението.
Предложение ДП - 164, относно:
Съгласие за кандидатстване пред ПУДООС с проект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на град Априлци” ЕТАП 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ДО НВ „СЪБЕВЦИ” В ПИ 52218.815.334, НВ „ПОЧИВНИ СТАНЦИИ ОСТРЕЦ” В ПИ 52218.811.387 И НВ „НОВО СЕЛО” В ПИ 52218.627.41 И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, КВ. НОВО СЕЛО, УЛ. „ЗОРА”, КВ. ЗЛА РЕКА”.
Предложение ДП - 165, относно:Продажба на сгради с идентификатори 52218.984.1.4 и 52218.984.1.6 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 166, относно:Годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци.
Предложение ДП - 167, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 168, относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.530.1 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 169, относно:
Отдаване под аренда на имот от общинския поземлен фонд.
Предложение ДП - 170, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма ВЕЕЕЕС, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор № ВGENERGY-2.001-0082-С01 от 14.03.2021 г. за проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци” - Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, ВGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”, сключен между Община Априлци и Министерство на енергетиката.
Предложение ДП - 171, относно:Одобряването на бюджетна прогноза на Община Априлци за периода 2021-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Предложение ДП - 172, относно:
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Априлци.
Предложение ДП - 173, относно:Съгласие за подаване на проектно предложение от Община Априлци по процедура ВG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и определяне доставчик на Услугата от общ икономически интерес за дейностите в Направление 1 „Патронажна грижа“, при сключване на договор за БФП.
Писмо с вх. №433, относно:
Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за външно ел. захранване с кабел 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на жилищна сграда в УПИ I-628.161 /ПИ с идентификатор 52218.628.161/ кв. Център, м. „Кръста Калн. Радина Ливада”, гр. Априлци, общ. Априлци.
Писмо с вх. №434, относно:Заявление с вх. №353/23.03.2021г. от Теодора Тихомирова Кънчева за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


                                                                 месец Февруари 2021г.    
Предложение ДП - 146, относно:Одобряване на извършената от „ВиК” АД гр. Ловеч през 2020г. инвестиция в активи публична общинска собственост.

Предложение ДП - 147, относно:Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.

Предложение ДП - 148, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 10567.501.74, 10567.501.75 и 10567.501.76, УПИ I-64, II-64 и III-64, кв.15, с. Велчево, община Априлци.

Предложение ДП - 149, относно:
Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.541.46, 52218.541.47, 52218.541.48, 52218.541.49 и 52218.541.403, УПИ I-249, II-249 и III, IV, V -250, VI-250 и VII-250 от кв.36 и изменение на улична регулация между о.т 201 до о.т 202 и о.т. 203 до о.т. 205, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 150, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улична регулация на улица от о.т. 256а през о.т. 257, о.т 257а до о.т. 258 и ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.108, кв.90, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 151, относно:Заявление с вх. №155/10.02.2021г. от Вероника Тотева Павлова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 152, относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху изградените и оборудвани инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и съпътващата ги инфраструктура, заедно с мобилно оборудване, което ги обслужва, на „Хемус ресурс” ООД.
Предложение ДП - 153, относно:
Даване на съгласие за ползване на част от събраните и върнати средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на компактор за обезпечаване работата на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.
Предложение ДП - 154, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии - собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 155, относно:
Заявление с вх. №161/11.02.2021г. от Ангел Вълев Пачев за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 156, относно:
Приемане на бюджета на Община Априлци за 2021г.
Предложение ДП - 157, относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 522.18.530.1 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 158, относно:Искане за прехвърляне безвъзмездно в собственост на община Априлци по реда на Закона за държавната собственост на имоти държавна собственост.
Предложение ДП - 159, относно:Обявяване на общински поземлен имот с идентификатор 52218.546.577 за публична общинска собственост.
Писмо с вх. №403, относно:Дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2020г.
Писмо с вх. №409, относно:
Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП - 160, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.006-0069-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение: Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие.
Предложение ДП - 161, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС вурху авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.006-0069-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение: Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП - 162, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устрийствен план – план за регулация за поземлен имот с идентификатор 52218.542.62 и изменение на улична регулация на улица от о.т. 154 през о.т. 155, о.т. 156 до о.т. 157, кв. Острец, гр. Априлци.


                                                                        месец Януари 2021г.
Предложение ДП - 135, относно:Приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Априлци през 2021г.
Предложение ДП - 135 - Програма.
Предложение ДП - 136, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.343 и 52218.547.344, УПИ II-360, УПИ III-360 и УПИ IV-359, кв.70 и промяна на улична регулация между о.т. 168а до о.т. 168б и о.т. 168а до о.т. 169 кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 137, относно:Създаване, съвместно с Община Троян, на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие, което ще експлоатира изградената инфраструктура след приключване на проект ИСУН BG16M1OP002-2.002-0005 “Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ Общините Троян и Априлци.
Предложение ДП - 137 - Приложение №1 на Предложение ДП-137-14.01.2021г. АНАЛИЗ УОИИ за ОбС.
Предложение ДП - 138, относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа” на територията на община Априлци, като делегирана от държавата дейност.
Предложение ДП - 139, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 897 през о.т. 898 до о.т. 175 обособени върху ПИ 52218.546.144 и 52218.546.545, по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец  публична общинска собственост.
Доклад с вх. №390, относно:
Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2020 – декември 2020г.

Предложение ДП - 140, относно:Заявление с вх. № 60/14.01.2021 г. от Дарина Данева Тодорова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 141, относно:Краткосрочна програма за енергийна ефективност на Община Априлци.
Предложение ДП - 142, относно:
Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост.
Предложение ДП - 143, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД - гр. Ловеч.
Предложение ДП - 144, относно:
Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия с проектен идентификатор 52218.974.567.
Предложение ДП - 145, относно:Определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Априлци.
Предложение с вх. №402, относно:
Осигуряване на заем в размер на 30 000 лева на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение №РД 50-200 от 29 ноември 2016 г.

                                                                        месец Декември 2020г.  

Доклад с вх. №363,
 относно:Изпълнението на общия устройствен план на Община Априлци и предложения за изменение на плана.
Предложение ДП - 129, относно:Актуализация на разходната част на бюджета на Община Априлци за 2020 г., промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2020 г.              
Предложение ДП - 130, относно:Одобряване Проект на План – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Априлци за 2021г.
Предложение ДП - 131, относно:Процедура по допускане изработване проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за външно ел. захранване с кабел 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на жилищна сграда в УПИ I-628.161 /ПИ с идентификатор 52218.628.161/, кв. Център, м. „Кръста Калн. Радина Ливада”, гр. Априлци, общ. Априлци.
Предложение ДП - 132, относно:Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Априлци по процедурата.
Предложение ДП - 133, относно:Процедура по допускане изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 10567.501.9 и 10567.501.10, УПИ I-10, II-9, III-10, кв.6, с. Велчево, общ. Априлци.
Предложение ДП - 134, относно:Продажба на стояща орехова дървесина на корен - частна общинска собственост.
Писмо с вх. №369, относно:
Решения №170 и №175 от Протокол №21/26.11.2020г. на Общински съвет Априлци.                                                                       месец Ноември 2020г. 

Писмо с вх. №340, относно:Заявление с вх. №1282/03.11.2020 от Колю Минков Шолеков за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 117, относно:
Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 118, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС върху авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.004-0004-C01 от 25.10.2019г. за проектно предложение: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци”, сключен между Община Априлци, МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП - 119, относно:
Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор BG06RDNP001-19.004-0004-C1 от 25.10.2019г. за проектно предложение: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци”, сключен между Община Априлци, МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП - 120, относно:Вземане на решение за подписване на Анекс  №1 към Договора, подписан между Асоциацията по ВиК – гр. Ловеч и „В И К” АД – гр. Ловеч за изменение на разпоредбите на чл.17.1 (а) vi, в изпълнение на Разпореждане №1 от 22.01.2020г.
Предложение ДП - 121, относно:Продажба на сгради с идентификатори 52218.984.1.4 и 52218.984.1.6 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 122, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Априлци и общински културен календар за 2021г.
Предложение ДП - 123, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.530.305, УПИ V-187, кв.14, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП - 124, относно:Процедура по отразяване на съществуващ на място път, който не е отразен в картата на възстановената собственост (КВС) на кв. „Видима“, гр. Априлци, общ. Априлци, респективно в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София. Този път попада в поземлен имот с идентификатор № 52218.238.7, с трайно предназначение „Води и водни обекти“, с начин на трайно ползване (НТП) - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, записан в кадастралния регистър с вид собственост - „Държавна частна“, собственост на Държавата, Държавата - МОСВ, без документ за собственост, по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София.
Предложение ДП - 125, относно: Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП - 126, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПР/ и проект за план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 52218.547.63, УПИ IХ-119 и Х-119, кв.50, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 127, относно:Продажба на орехова дървесина – частна общинска собственост.
Становище на временната комисия за изработване на „Наредба за реда условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци".


                                                                                               месец Oктомври 2020г. 

Предложение ДП - 109, относно:Заявление с вх. №1108/24.09.2020г. от Даринка Георгиева Георгиева за освобождаване на двете й деца – Тодор Даринов Георгиев и Геновева Даринова Георгиева от месечна такса за храна в СУ „Васил Левски” – гр. Априлци.

Предложение ДП - 110, относно:Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2020г., промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2020г.
Предложение ДП - 111, относно:Заявление с вх. №1206/14.10.2020г. от Христина Ценкова Берова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с вх. №316, относно:Информация за изпълнение на решения на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП - 112, относно:
Заявление с вх. №702/02.07.2020г. от Радослава Янкова Мавродиева за отпускане на дърва за огрев.
Предложение ДП - 113, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи.
Предложение ДП - 114, относно:
Заявление с вх. №1224/20.10.2020г. от Първолета Иванова Заимова - Цочева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 115, относно: Заявление с вх. №1226/20.10.2020г. от Мая Иванова Караиванова – Минкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 116, относно:
Извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД.
Становище на временната комисия за изработване на „Наредба за реда условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци.
                                                                                               месец Септември 2020г. 

Предложение ДП - 101, относно:Заявление с вх. №972/26.08.2020г. от Василена Тихомирова Цанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 102, относно
:Доклад с вх. №1712/03.09.2020г. от Йонета Василева Колевска – Директор на Средно училище „Васил Левски” – гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2020/2021 година.

Предложение ДП - 103, относно:Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Априлци, проектен поземлен имот с идентификатор 52218.530.766.
Предложение ДП - 104, относно:
Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци.

Писмо с вх. №284, относно: Молба, придружена с подписка, за обезопасяване на район чрез поставяне на повдигнати пешеходни пътеки.
Предложение ДП - 105, относно:Заявление с вх. №1041/11.09.2020г. от Цонка Цонкова Костова за отпускане на еднократна Финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 106, относно:Замяна на имоти държавна собственост с имоти общинска собственост.
Предложение ДП - 107, относно:
Кандидатстване на община Априлци по открита покана № 3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в качеството и партньор на кандидат - бенефициент община Априлци.
Предложение ДП - 108, относно:Предоставяне за безвъзмездно право на управление на Служба геодезия картография и кадастър на помещения в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.527.1.11.


                                                                                              месец Август 2020г. 
Предложение ДП - 91, относно:
Придобиване чрез покупко – продажба на част от поземлен имот с идентификатор 522218.546.86 с площ от 21 кв. м.
Писмо с вх. №247, относно: Отчет на бюджета на Община Априлци за 2020г. към 30.06.2020г.
Предложение ДП-90, относно: Продажба на поземлен имот – общинска собственост.
Предложение ДП-92, относно: Съгласие за кандидатстване пред ПУДООС с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци” – 1 етап: Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. „Русалийски проход”, ул. „Соколска” (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево – Габрово) и ул. „Смолян”.
Предложение ДП -93, относно: Промяна на първоначалната тръжна цена на автомобили-частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Предложение ДП-94, относно: Поставяне на рекламно-информационни елементи представляващи Информационно-указателни табели в имоти общинска собственост.
Предложение ДП-95, относно: Издаване на Запис на Заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0070-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП -96, относно: Издаване на Запис на Заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС върху авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0070-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП-97, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти – публична общинска собственост на Местна инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин.
Предложение ДП-98, относно: Процедура по допускане изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.547.675 и 52218.547.674, УПИ II-101, кв.49 и промяна на улична регулация между о.т. 11, през о.т.12 до о.т.13 в кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП-99, относно:ДОПУСНАТА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА на предложение ДП-85/15.07.2020г. и решение на Общински съвет Априлци №134, протокол №14/30.07.2020г.
Предложение ДП-100, относно:Съгласие за кандидатстване пред ПУДООС с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци” – 1 етап: Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. „Русалийски проход”, ул. „Соколска” (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево – Габрово) и ул. „Смолян”.

                                                                                                месец Юли 2020г.    
Предложение с Вх.№219, относно:Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.
Предложение с Вх.№223, относно:
Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2020г. -  юни 2020г.
Писмо с Вх.№224, относно:Заявление с вх. №701/03.07.2020г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване от такса за храна в училище.
Писмо с Вх.№227, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП - 77, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица между о.т. 80 до о.т. 79 към о.т. 134 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор 52218.513.14, предвиден в подробния устройствен план „За парк”, който не е реализиран във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 52218.513.14, кв. 32, кв. Зла река, гр. Априлци.
Предложение ДП - 79, относно:Отмяна на Решение №112 от  28.05.2020г. в частта му, а именно – Мерцедес 313 ЦДИ линейка с регистрационен № ОВ 0193 ВА, с първоначална тръжна цена в размер на 6590,00лв.
Предложение ДП - 80, относно:Заявление №723/08.07.2020г. от Вероника Христова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 81, относно:Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 82, относно:Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 83, относно:
Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 84, относно:Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 85, относно
:Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123 „х”, 125 „а” и 130 „г”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост.

Предложение ДП - 86, относно:План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2021г.
Предложение ДП - 87, относн
о:
Придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 522218.132.2. с площ от 76 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, с Начин на трайно ползване „Нива“ по кадастралната карта на град Априлци.
Предложение ДП - 88, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Предложение ДП - 89, относно:Определяне на представител, като постоянен член в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.


                                                                                                месец Юни 2020г.                                                                                           
Предложение ДП - 74, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).                     
Предложение ДП - 75, относно:
Именуване на улици в град Априлци.
Предложение ДП - 76, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 52218.546.553, 52218.546.555, 52218.546.556, 52218.546.557, 52218.546.558 и 52218.546.572 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец частна общинска собственост за обособяване на урегулирани поземлени имоти с предназначение „за парк“, „за паркинг“ и „за озеленяване“ в кв. 95 по регулационния план на кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 78, относно:Именуване на улици в град Априлци.

                                                                                                  месец Maй 2020г. 
Предложение ДП - 60, относно:Заявление №369/21.04.2020г. от Биляна Хариева Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 61, относно:Заявление №373/22.04.2020г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 63, относно:
Заявление №157/14.02.2020г. от Пена Лазарова Петкова за отпускане на дървен материал за ремонт на изгоряла стопанска сграда.
Предложение ДП - 64, относно:Заявление №392/29.04.2020г. от Теодора Спасова Трифонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 65, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор №РД 50-200 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект по „Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”, сключен между Управляващите органи на „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014 – 2020 г.”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”.
Предложение ДП - 66, относно:Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2019г.
Предложение ДП - 67, относно:Ликвидиране на собственост между Община Априлци и физическо лице, чрез продажба частта на Общината, представляваща общински недвижим имот с идентификатор 52218.546.177.
Предложение ДП - 68, относно:
Отдаване за безвъзмездно ползване на ДМА /МПС/ - общинска собственост.
Писмо с Вх.№180, относно:Заявление №393/29.04.2020г. от Зорница Маринова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 69, относно:Освобождаване на физически и юридически лица - наематели на общинска собственост от заплащаме на наем.
Предложение ДП - 70, относно:
Провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Предложение ДП - 71, относно:Процедура по допускане изменение на пуп - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 66771.501.177, УПИ XXII, кв. 10 и промяна на улична регулация между о.т. 51 и о.т.54 по плана на с. Скандалото, общ. Априлци.                                                                         
Предложение ДП - 72, относно:Заявление с вх. №467/19.05.2020г. от Михаела Стойчева Михайлова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 73, относно:Заявление с вх. №465/18.05.2020г. от Надя Иванова Берова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


                                                                                                     месец Април 2020г. 

Предложение ДП - 47, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 48, относно:Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.
Предложение ДП - 49, относно:Одобряване на годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
Предложение ДП - 50, относно:Отдаване под наем на сгради – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 51, относно:Продажба на поземлени имоти с идентификатори 52218.500.806, 52218.500.807 и 52218.500.808 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 52, относно:
Изменение на ОУП на община Априлци и изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.853.59, местност „Боевци”, кв. Острец, гр. Априлци.

Предложение ДП - 53, относно:Прекратяване на собственост.
Предложение ДП - 54, относно:Кандидатстване на Община Априлци по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.
Предложение ДП - 55, относно:Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Априлци за 2020г.
Предложение ДП - 56, относно:Приемане на Общински план за младежта за 2020г.
Предложение ДП - 57, относно:Утвърждаване на състава на Обществения съвет по социално подпомагане към Община Априлци.
Писмо с Вх.№174, относно:Информация за изпълнение решения  на Общински съвет – Априлци.
Предложение ДП - 58, 
относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП - 59, относно:Възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по общинската основна градска линия в град Априлци и междуградската автобусна линия Априлци – Троян.
Предложение ДП - 62, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 200лв. за заслуги по опазване на културно – историческото наследство на региона на писателя краевед и историк Григор Йонков Банев, по повод честване на 24 май – Ден на славянската писменост и култура и отдаване на почит на загиналите в новоселското въстание.


                                                                                                    месец Март 2020г. 
Предложение ДП - 38, относно
:Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. с проект: „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на четири населени места в община Априлци”. Предложение за даване на съгласие за общинско сътрудничество с партньор от Кралство Норвегия, съгласно Насоките по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансираната от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021г.
Предложение ДП - 39, относно:Ползване на част от собствените средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.
Предложение ДП - 40, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 41, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Предложение ДП - 42, относно:Заявление с вх. №249/10.03.2020г. от Ивета Иванова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 43, относно:
Определяне на представител на Община Априлци в Организацията за Управление на Старопланински туристически район /ОУСтТР/.
Предложение ДП - 44, относно:Отпускане на субсидия за дофинансиране на НЧ „Петър Берон – 1927г.” – гр. Априлци за разплащане на задълженията към националната агенция по приходите.
Предложение с Вх.№148, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 45, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда  на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 46, относно:Обявяване на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост.


                                                                                                 месец Февруари 2020г. 
Предложение ДП - 27, относно:Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 29, относно:Организиране дейсността на МКБППМН в община Априлци.
Предложение ДП - 30, относно:Участие на община Априлци с проектно предложение към фонд „Социална закрила” /ФСЗ/ по открита процедура за закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обществена трапезария, по направление Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.
Предложение ДП - 31, относно:Заявление с вх. №72/24.01.2020г. от Ана Илиева Балевска за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 32, относно:Заявление с вх. №106/03.02.2020г. от Пена Лазарова Петкова за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на възникнал пожар.
Предложение ДП - 33, относно:
Отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище „Бъдеще 1894г.” – гр. Априлци за окончателно разплащане по проект „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще 1894г.” – гр. Априлци”.
Предложение ДП - 34, относно:Заявление с вх. №139/11.02.2020г. от Звездица Трендафилова Дурльова за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за погребение.
Предложение ДП - 35, относно:Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци.
Предложение ДП - 18, относно:Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Априлци.
Писмо с Вх.№68, относно:Молба от Кина Дамянова Димитрова за опрощаване на дължими общински вземания.
Писмо с Вх.№122, относно:Одобряванена проект за разширение границите на общ устройствен план на община Априлци.
Предложение ДП - 36, относно:
Заявление с Вх.№175/19.02.2020г. от Диляна Евгениева Енчева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 37, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии, собственост на община Априлци.

                                                                                                 месец Януари 2020г. 
Писмо с Вх.№17, относно:Заявление с вх. №1328/13.11.2019г. от Ивелина Нанкова Калчева за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с Вх.№49, относно:Заявление с вх. №1418/10.12.2019г. от Ренета Михова Кукенска за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с Вх.№68, относно:Молба от Кина Дамянова Димитрова за опрощаване на дължими общински вземания.
Писмо с Вх.№72, относно:Справка за дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2019г.
Писмо с Вх.№76, относно:Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2019г. – декември 2019г.
Предложение ДП - 11, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ 52218.542.261 и 52218.542.260, УПИ VII и VIII – 671, кв. 91 и улична регулация между о.т. 337 през о. т. 338 към о.т. 339, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 12, относно:Заявление с вх. №1112/18.09.2019г. от Силвия Миткова Георгиева за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 13, относно:Заявление с вх. №1203/10.10.2019г. от Татяна Цочева Георгиева за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 14, относно:Заявление с вх. №06/03.01.2020г. от Кристина Стилянова Жабилова за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 15, относно:Заявление с вх. №11/06.01.2020г. от Красимир Горанов Дурльов за Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 16, относно:Одобряване на извършената от „ВиК” АД гр. Ловеч през 2019г. инвестиция в активи публична общинска собственост.
Предложение ДП - 17, относно:
Процедура по допускане и изработване на проект за изменение на ОУП и подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ 52218.480.33 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Ново село, м. „Свети Илия” за застрояване на обект: Приемо – предавателна станция на „Теленор България ЕАД №3947”.

Предложение ДП - 18, относно:Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Априлци.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Априлци

Предложение ДП - 19, относно:Заявление с вх. №13/06.01.2020г. от Даринка Георгиева Георгиева.
Предложение ДП - 20, относно:Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост.
Предложение ДП - 21относно:
Избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност за мандат 2019 – 2023г.
Предложение ДП - 22, относно:Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за проект „Ремонт, дооборудване и дообзавеждане на народно читалище „Светлина – 1895г.” в гр. Априлци, сключен между народно читалище „Светлина – 1895г.” – гр. Априлци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Предложение ДП - 23относно:Определяне позицията и мандата на представителя на община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
Предложение ДП - 24, относно:Програма за управление на община Априлци за мандат 2019 – 2023г.
Предложение ДП - 25, относно:Приемане на бюджета на Община Априлци за 2020г.
Предложение ДП - 26относно:Приемане на "Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Априлци за периода 2019-2023г."
Предложение ДП - 28, относно:Приемане на "Годишна програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на община Априлци през 2020г."
Писмо с Вх.№97, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                        месец Декември 2019г.                                                          
Предложение ДП - 5относно
:Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година.
Предложение ДП - 6относно:Предоставяне за безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти публична общинска собственост на НЧ "Светлина 1895”.
Предложение ДП - 7, относно:
Обявяване на имот публична общинска собственост в частна общинска 
собственост и предоставяне за безвъзмездно право на ползване.
Предложение ДП - 8, относно:Определяне на представител и заместник представител в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина”.
Предложение ДП - 9, относно:Състав на Общинска комисия по безопасност на движението.
Писмо с Вх.№14, относно:Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Предложение ДП - 10, относно:
Проект за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци.


                        
                                                                                         месец Ноември 2019г.               
Предложение ДП - 1, относно:Определяне позицията на мандата на представителя на община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
Предложение ДП - 2, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2020 г.
Предложение ДП - 3, относно:Актуализация на бюджета на община Априлци за 2019г.
Предложение ДП - 4, относно:Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци.
Предложение ДП - 472, относно:Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
Предложение ДП - 476, относно:Заявление с вх. №1112/18.09.2019 г. от Силвия Миткова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 477, относно:Заявление с вх. №1181/04.10.2019 г. от Петрана Миткова Станева за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за  имущество , загубено вследствие на възникнал пожар.
Предложение ДП - 478, относно:Заявление с вх. №1203/10.10.2019 г. от Татяна Цочева Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 479, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на 27. ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Писмо с Вх.№2, относно:Определяне на представители в Областния съвет за вазвитие на област Ловеч.
Писмо с Вх.№17, относно:Заявление с вх. №1328/13.11.2019г. от Ивелина Нанкова Калчева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение с Вх.№18, относно:Определяне продължителността на работното време на председателя на Общински съвет Априлци.
Предложение с Вх.№25, относно:Приемане на правилник за организацията и дейността ма Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.

                                                       

                                                                                         месец Октомври 2019г.
Предложение с Вх.№1056, относно:Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Априлци и кмет на кметство с. Велчево.

                                                                                         месец Септември 2019г.
Предложение ДП - 468, относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.5513.259 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 469, относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.542.260 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 472, относно: Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.

Предложение ДП - 473, относно:
Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застраяване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.225 и 52218.547.702 и улична регулация между о.т. 123 през о.т. 122 към о.т. 119А, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 474, относно: Заявление с вх. №1075/09.09.2019 г. от Миглена Емилова Петкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 475, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за възмездно отдаване под наем на помещения и идеалните им части от коридорите, стълбищата и сервизните помещения в сградата на Общинската поликлиника –  публична общинска собственост.

                                                                                        
                                                                                          месец Август 2019г.   

Заповед с Вх.№1016, относно: Върнато от Областен управител - област Ловеч решение №583/25.07.2019г. за ново обсъждане на Общински съвет.
Писмо с Вх.№1014, относно:Отчет на бюджета на Община Априлци за 2019г. към 30.06.2019г.
Предложение ДП - 468, относно:
Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.5513.259 – частна общинска собственост.

Предложение ДП - 469, относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.542.260 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 470, относно:
Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени имоти с идентификатори 52218.804.481 и 52218.951.52.
Предложение ДП - 471, относно: Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2019г., промяна в Поименен списък за капиталовите разходи за 2019г. и промяна в План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Априлци за 2019г.
Предложение ДП - 472, относно: Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
Предложение с Вх.№1024, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.
Предложение с Вх.№1025, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.


                                                                                           месец Юли 2019г.   
Писмо с Вх.№990, относно:
Одобряване на подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 62 кв. „Център” през кв. „Първовци” до и през кв. „Свинова поляна”, гр. Априлци, област Ловеч.
Предложение с Вх.№990-A, относно:Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2019г. -  юни 2019г.
Писмо с Вх.№997, относно:Заявление с вх. 727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 465, относно:     Доклад с вх. № 953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2019/2020 година.
Предложение ДП - 464
относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между о.т.80 до о.т.79 към о.т.134 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор 52218.513.14 предвиден в подробния устройствен план „За парк”, който не е реализиран във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.14, УПИ I, кв.32, кв. Зла река, гр. Априлци.
Предложение ДП - 463относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между осови точки 161 и о.т.162, във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.530.644 и 52218.530.456, УПИ IX-500 и  X-500, кв.20, кв.Център, гр. Априлци.
Предложение ДП - 466, относно:
Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Писмо с Вх.№1002, относно:Заявление с вх. №754/12.07.2019г. от Радослава Янкова Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Предложение ДП-467, относно: Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.                                                                                          месец Юни 2019г.         
Предложение с Вх.№960, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.
Предложение с Вх.№961относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба  №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.             
Предложение ДП - 451, относно:Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2018г.                                                    
Предложение ДП - 454, относно:
Заявление с вх. 609/05.06.2019г. от Станислава Ангелова Илиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 455, относно:
Заявление с вх. 582/29.05.2019г. от Петя Пенкова Николова – Мичева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

Предложение ДП - 452, относно:Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС за  ПИ 52218.638.13, 52218.638.12, 52218.638.11 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, Строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ.
Предложение ДП - 453, относно:План за защита при бедствия, възникнали на територията на Община Априлци.
Предложение ДП-456относно: Заявление с Вх. №646/13.06.2019г. от Боряна Вълчева Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП-457относно: Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП-458, относно: Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.

Предложение ДП-459, относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Предложение ДП-460, относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Предложение ДП-461, относно: Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Предложение ДП-462, относно:Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.

                                                                                           месец Май 2019г. 
Предложение с Вх.№917, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.
Писмо с Вх.№927, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 448, относно:ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА И ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ №543 ОТ ПРОТОКОЛ №57 ОТ 28.03.2019Г.
Предложение ДП - 449, относно:Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F.
Писмо с Вх.№943, относно:Възражение във връзка с изготвения проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 по кадастрална карта на гр. Априлци.
Предложение ДП - 450, относно:Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 52218.530.411.2 от НЧ „Светлина-1895г.”


                                                                                         месец Април 2019г. 
Предложение ДП - 441, относно:План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2020г.
Предложение ДП - 442, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т.159 във връзка с издаване на разрешение за изработване на проек за на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309 УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 443, относно:
Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП за озеленени площи, които не са реализирани във връзка с издаване на разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр. Априлци.

Предложение ДП - 444, относно:Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла река.
Предложение ДП - 445, относно:
Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост.
Предложение ДП - 446, относно:
Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на 27. ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 447, относно:Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр. Априлци по подмярка 7.6 от Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г.
Писмо с Вх.№927, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
                                                                                          месец Март 2019г.     
Предложение ДП - 431, относно:Промени в структурата на общинска администрация Априлци.
Предложение ДП - 432, относно:Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на община Априлци.
Предложение ДП - 433, относно:Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.                                                                             
Предложение ДП - 434, относно:Заявление с вх. №214/07.03.2019г. от Иван Мичев Иванов за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 435, относно:Одобряване на годишен доклад за 2018г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
Предложение ДП - 436, относно:ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА.
Предложение ДП - 437, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между о.т. 205, през о.т. 204, 203а, 203, 202, 192 към о.т.198 кв.49, кв. Център, гр. Априлци във връзка с допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-105, кв.49,  поземлен имот с идентификатор 52218.531.105 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Център.
Предложение ДП - 438, относно:
Даване съгласие за ползване на част от събраните средствата от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне  размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуване на  компактор за обезпечаване работата на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.
Предложение ДП - 439, относно:
Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Община Троян, Община Априлци, Дирекция „Бюро по труда” - гр. Троян и Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Троян.
Предложение ДП - 440, относно:Провеждане на публично оповестен конкурс за възмездно отдаване под наем на помещение № 13 и идеалните им части от коридорите, стълбищата и сервизните помещения в сградата на Общинската поликлиника - публична общинска собственост.                                                                                       месец Февруари 2019г.                                                                        
Предложение ДП - 427, относно:
Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2,т.1 и т.2 и чл.208,ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори 66771.501.385  и 66771.501.386 по кадастралната карта на с.Сканадалото, обособени в УПИ VIII,кв.14 и промяна на улична регулация между о.т.109,106,107 към.т.70 по регулационния план на с.Скандалото,област Ловеч.
Предложение ДП - 428, относно:Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2018г. инвестиция в активи публична общинска собственост.
Предложение ДП - 429, относно:
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личното развитие на децата и учениците в Община Априлци.

Предложение ДП - 430, относно:Oбявяване на празнични и неработни, но присъствени дни на територията на Община Априлци.


                                                                                         месец Януари 2019г.
Писмо с Вх.№858, относно: Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли  2018г. -  декември 2018г.
Писмо с Вх.№859относно: Дейността на Участък - гр. Априлци към РУ - Троян през 2018г.
Писмо с Вх.№860относно: Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница Димитрова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

Предложение ДП - 418, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.                                                                           
Предложение ДП - 419, относно:Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на онщина Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
Предложение ДП - 420, относно:
Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Априлци”.
Предложение ДП - 421, относно:Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията за  ПИ 52218.638.13 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, Строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ.
Предложение ДП 
- 422, относно:Процедура по допускане изменение  на  ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕза ПИ 52218.530.411и улична регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ, по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията .
Предложение ДП - 423, относно:Предоставяне за безвъзмездно право на управление на общински недвижим имот – публична общинска собственост на НЧ „Светлина 1895”.
Предложение ДП - 424, относно:Приемане на бюджета на Община Априлци за 2019 г.
Писмо с Вх.№858, относно: Заявление с вх. № 48/16.01.2019 г. от Анка –Даниела Йотов, относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 425, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Предложение ДП - 426, относно:Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година.


                                                                                        месец Декември 2018г.
Предложение ДП - 412, относно:Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци.
Предложение ДП - 413, относно:Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени имоти с идентификатори 52218.885.507, 52218.884.13 и 52218.951.51
Предложение ДП - 414, относно:Продажба на сграда – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 415, относно:Осигуряване на средства за доизграждане на системата за видеонаблюдение на територията на община Априлци.  
Предложение ДП - 416, относно:Заявление с вх. № 1335/04.12.2018 г. от Йонка Тодорова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 417, относно:Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлен имоти с идентификатори 52218.237.15.

                                                                                            месец Ноември 2018г.

Предложение ДП - 410, относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Докладна записка с Вх.№826, относно:приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет  Априлци
Писмо с Вх.№829, относно: Oтпускане на еднократна финансова помощ на Александър Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК „Орфееви таланти” – гр. Пловдив.
Предложение ДП - 411, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.

                                                                                            месец Октомври 2018г.

Писмо с Вх.№809, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 409, относно:Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2018г.
Писмо с Вх.№821, относно:Заявление с вх. № 1066/21.09.2018 г. от Галя Тодорова Петрова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

                                                                               

                                                                                             месец Септември 2018г.

Предложение ДП - 402, относно:Доклад с вх. № 1418/09.08.2018г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2018/2019 година.
Писмо с Вх.№769, относно: Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване на дете от такса за храна в училище.

Писмо с Вх.№770, относно: Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018 г. към 30.06.2018г.
Писмо с Вх.№773, относно: Заявление с вх. № 905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 398, относно:Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост.
Предложение ДП - 399, относно:Продажба или отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в село Велчево.
Предложение ДП - 400, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
Предложение ДП - 401, относно:Приемане на общински план за младежта за 2018 г.
Предложение ДП - 403, относно: Заявление с вх. № 956/27.08.2018 г. от Стефан Йонков Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Александър Стефанов Стефанов за присъдена златна лира на национален  конкурс.     
Писмо с Вх.№787, относно:
Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева Момчилова относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 405, относно:Участие и членство на Община Априлци в Организацията за управление на Старопланински туристически район.  
Предложение ДП - 404, относно:ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН  ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 В УПИ IV,  кв. 53, гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец.         
Предложение ДП - 406, относно:Продажбата на  стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП - 407, относно:Свикване на Общо събрание на акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч.
Предложение ДП - 408, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

     


                                                                                               месец Август 2018г.
Писмо с Вх.№769, относно: Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Писмо с Вх.№770, относно: 
Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018 г. към 30.06.2018г.
Писмо с Вх.№773, относно: Заявление с вх. № 905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 398, относно:Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост.
Предложение ДП - 399, относно:Продажба или отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в село Велчево.
Предложение ДП - 400, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
Предложение ДП - 401, относно:Приемане на общински план за младежта за 2018 г.
Предложение ДП - 402, относно:Доклад с вх. № 1418/09.08.2018г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2018/2019 година.

 месец Юли 2018 г.
Предложение ДП - 296, относно: Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова Панескова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение Вх.№748, относно: Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода  януари  2018 г. -  юни 2018г.
Предложение Вх.№749, относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
Предложение ДП - 297, относно: Заявление с вх. № 744/16.07.2018 г. от Богдана Богомилова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


месец Юни 2018 г.
Предложение ДП - 278, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 279,
относно: Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Предложение ДП - 280, относно: Заявление с вх. № 973/04.06.2018 г. от Маринела Антонова Нанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
Предложение ДП - 281,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 282,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 283, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 284, относно: Одобряване на годишен доклад  за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020 г.
Предложение ДП - 285, относно: Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 286, относно:Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 287, относно: Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 288, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около храм „Св.Параскева”
Предложение ДП - 289, относно: 
План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019 г.
Предложение Вх. № 729 , относно: Изменение в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 290, относно: Предоставяне за безвъзмездно право на управление на две помещения № 20 и № 22 на втори етаж в сградата на Община Априлци – публична общинска собственост
Предложение ДП - 291, относно:Процедура по приемане и одобряване изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 52218.530.444 по кадастралната карта на гр.Априлци/, обособен в УПИ VI от кв.23 по плана на гр. Априлци, собственост на Община Априлци, съгласно АПОС № 123/25.05.2000г, отреден „За универсална зала” и план схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения в парка.
Предложение ДП - 292, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 293, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 294, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 295, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ

месец Май 2018 г.
Предложение ДП - 271, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за  възмездно отдаване под наем на кабинети и идеалните им части от  коридорите, стълбищата, сервизните помещения и оборудването в кабинетите в сградата на Общинската поликлиника –  публична общинска собственост
Предложение ДП - 272, относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2017 г.
Предложение ДП - 273, относно: Възмездно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сгради – частна общинска собственост
Предложение ДП - 274, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот частна общинска собственост
Предложение ДП - 275
, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Предложение ДП - 276, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 277, относно: Актуализиране състава на Обществения съвет по социално подпомагане към Община Априлци

месец Април 2018 г.
Предложение ДП - 262, относно: Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Предложение вх.№ 686-13.04.2018 г., относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложение вх.№ 687, относно: отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Предложение ДП - 264, относно: Промяна на точка Трета от Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци
Предложение ДП - 265, относно: Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Предложение ДП - 266, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 267, относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост
Предложение ДП - 268, относно: Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г. инвестиция в активи публична общинска собственост
Предложение ДП - 269, относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и 52218..638.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, строителен полигон „Паздери”- частна общинска собственост

месец Март 2018 г.
Предложение ДП - 253, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост
Предложение ДП - 254, относно: Промяна на Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци
Предложение ДП - 255, относно: Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци
Предложение ДП - 256, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот
Предложение ДП - 257, относно: Осигуряване на заем в размер на 20 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година
Предложение ДП - 258, относно: Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
Предложение ДП - 259, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Предложение ДП - 260, относно: Продажба на сграда – частна общинска собственост
Предложение ДП - 261, относно: Възлагане  добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ш”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост
месец Февруари 2018 г.
Предложение ДП - 247, относно:
Предложение ДП - 248, относно:
Предложение ДП - 249, относно:
Предложение ДП - 250, относно:
Предложение ДП - 251, относно:
Предложение ДП - 252, относно:

месец Януари 2018 г.
Предложение ДП - 242, относно: Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци
Предложение ДП - 243, относно: Учреденяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот с идентификатор 66771.501.418
Предложение ДП - 244, относно: Определяне числеността на персонала за местни дейности по бюджета на Община Априлци за 2018 г.
Предложение ДП - 245, относно:
Предложение ДП - 246, относно: Приемане на бюджета на Община Априлци за 2018 г.

Наименование Брой тегления
DP-272.pdf 2 Изтегли документ с име "DP-272.pdf"
DP-275.pdf 3 Изтегли документ с име "DP-275.pdf"
DP-274.pdf 2 Изтегли документ с име "DP-274.pdf"
DP-273.pdf 2 Изтегли документ с име "DP-273.pdf"
DP-267.pdf 5 Изтегли документ с име "DP-267.pdf"
DP-269.pdf 5 Изтегли документ с име "DP-269.pdf"
DP-268.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-268.pdf"
DP-266.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-266.pdf"
DP-270.pdf 5 Изтегли документ с име "DP-270.pdf"
DP-265.pdf 5 Изтегли документ с име "DP-265.pdf"
DP-271.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-271.pdf"
DP-264.pdf 6 Изтегли документ с име "DP-264.pdf"
DP-261.pdf 6 Изтегли документ с име "DP-261.pdf"
DP-262.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-262.pdf"
DP-263.pdf 7 Изтегли документ с име "DP-263.pdf"
DP-260.pdf 6 Изтегли документ с име "DP-260.pdf"
DP-256.pdf 12 Изтегли документ с име "DP-256.pdf"
DP-257.pdf 12 Изтегли документ с име "DP-257.pdf"
DP-258.pdf 12 Изтегли документ с име "DP-258.pdf"
DP-247.pdf 14 Изтегли документ с име "DP-247.pdf"
DP-248.pdf 10 Изтегли документ с име "DP-248.pdf"
Bx.572.pdf 12 Изтегли документ с име "Bx.572.pdf"
DP-246.pdf 16 Изтегли документ с име "DP-246.pdf"
BX.563.pdf 16 Изтегли документ с име "BX.563.pdf"
(Към ДП - 255) ПИРО-Априлци 2021-2027.pdf 10 Изтегли документ с име "(Към ДП - 255) ПИРО-Априлци 2021-2027.pdf"
DP-249.pdf 14 Изтегли документ с име "DP-249.pdf"
DP-255.pdf 16 Изтегли документ с име "DP-255.pdf"
DP-259.pdf 11 Изтегли документ с име "DP-259.pdf"
DP-246.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-246.pdf"
BX.563.pdf 4 Изтегли документ с име "BX.563.pdf"
DP-249.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-249.pdf"
DP-250.pdf 8 Изтегли документ с име "DP-250.pdf"
DP-251.pdf 8 Изтегли документ с име "DP-251.pdf"
DP-247.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-247.pdf"
DP-252.pdf 10 Изтегли документ с име "DP-252.pdf"
DP-253.pdf 9 Изтегли документ с име "DP-253.pdf"
DP-254.pdf 8 Изтегли документ с име "DP-254.pdf"
DP-248.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-248.pdf"
BX.563.pdf 9 Изтегли документ с име "BX.563.pdf"
DP-247.pdf 5 Изтегли документ с име "DP-247.pdf"
DP-246.pdf 4 Изтегли документ с име "DP-246.pdf"
DP-445.pdf 7 Изтегли документ с име "DP-445.pdf"
DP-241.pdf 11 Изтегли документ с име "DP-241.pdf"
DP-239.pdf 11 Изтегли документ с име "DP-239.pdf"
BX.559.pdf 8 Изтегли документ с име "BX.559.pdf"
DP-240.pdf 11 Изтегли документ с име "DP-240.pdf"
DP-244.pdf 16 Изтегли документ с име "DP-244.pdf"
DP-242.pdf 11 Изтегли документ с име "DP-242.pdf"
DP-243.pdf 16 Изтегли документ с име "DP-243.pdf"
DP-238.pdf 11 Изтегли документ с име "DP-238.pdf"
DP-237.pdf 11 Изтегли документ с име "DP-237.pdf"
DP-235.pdf 9 Изтегли документ с име "DP-235.pdf"