Проекти на документи- АРХИВ

Дата на публикуване: 27.11.2020 14:20

_______________________________________________________________________________________________________ДО    ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци
Проектът е придружен с Мотиви за приемане на Наредбата.


Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com

_______________________________________________________________________________________________________


ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци

КАНЯ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2020 г., което ще се проведе на 12.08.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Априлци.

Приложения:
Отчет на приходна част
Отчет на разходна част
Отчет на поименен списък за капиталови разходи

СТЕЛИЯН НУНЕВ
Председател на Общински съвет Априлци

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png


УВЕДОМЛЕНИЕ
 

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/, считано от 16.03.2021 г. до 14.04.2021 г. включително,  в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com. 

 

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ

Кмет на Община Априлци


УВЕДОМЛЕНИЕ И МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
___________________________________________________________________________________________________________________________


Обявление
 

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.06.2017г. до 26.07.2017г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
На Наредба за изменение на НАРЕДБА №16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

I. Причини, които налагат изменението на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
Предложените промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Протест №1118/2017г. на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, оспорван текст Чл. 2, ал.1, т.4 и Чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
2. Разпореждане от 12.04.2017г. на Административен съд –Ловеч по административно дело №139/2017г.

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, като предлага:

1. Отменя в Раздел I, Чл.2,ал.1,т.4
„4.за добив на кариерни материали”

2. Отменя в Раздел I, Чл.4,ал.1,т.4
„4.ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;”

3. Отменя в Раздел I, Чл.4,ал.1,т.5
„5.насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.”

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
Обявление

На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Априлци е представил на вниманието  на ОбС - Априлци - Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци.
Предоставя Ви се 14 – дневен срок, считано от 15.06.2017 г. до 16.07.2017 г. включително, за предложения и становища по Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци, на адрес: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109, Общински центъра за информация и услуги на гражданите или e-mail: os_aprilci@abv.bg.

Мотиви

Причини, които налагат приемането: Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал.1 от ЗПУО, в детските градини във всяка община се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности.
Цели, които се поставят: С приемане на Наредбата ще се постигне систематизиране на информацията за общинските детски градини относно осигуряване на по-гъвкава организация на предоставените услуги от детската градина на територията на община Априлци.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: Няма необходимост от допълнителни финансови и други средства за прилагането на новата Наредба.
Приемането изисква допълнение към Наредба № 16 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Априлци за определяне на размер на такса за заплащане на допълнителните услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
    Да бъде създаден и приет от Общински съвет Априлци подзаконов нормативен акт, в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;
    Да се регламентират условията и реда за организиране почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детската градина на територията на Община Априлци.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци е публикуван в официалната интернет страница на Община Априлци –www.obshtina-apriltsi.com  и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят и да изразят становище в законоустановения едномесечен срок от публикуването.

ТУК можете да се запознаете с пълният текст на Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци


Наименование Брой тегления
Мотиви към проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци.docx 197 Изтегли документ с име "Мотиви към проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци.docx"
Проект за изменение на Наредба 1 за обществения ред.docx 213 Изтегли документ с име "Проект за изменение на Наредба 1 за обществения ред.docx"
Uvedomlenie-Motivi-Naredba№1-NOVA.pdf 217 Изтегли документ с име "Uvedomlenie-Motivi-Naredba№1-NOVA.pdf"
Naredba№1-NOVA.docx 203 Изтегли документ с име "Naredba№1-NOVA.docx"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: