Проекти на документи

Дата на публикуване: 27.09.2023 11:06СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ  ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ТРОЯН

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Общински съвет град Априлци публикува списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Троян, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

 1. Стойка Нонева Витанова  Документи на кандидат за съдебен заседател към Районен съд – Троян – 2023 г.
 2. Петко Павлов Павлов   Документи на кандидат за съдебен заседател към Районен съд – Троян – 2023 г.
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2 и във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание
Проект на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци за запознаване всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в сградата на Община Априлци, гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109, ет. 1,”Общински център за информация и услуги на гражданите” в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от 05.05.2023г.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА срокът за предложения и становища по проекта на наредбата, публикуван за обществени консултации, се определя на 14 дни по изключение, тъй като е необходимо да се спазят законовите изисквания на чл. 111, ал. 11 от Закона за горите, а именно: до края на месец май община Априлци е задължена да публикува на своята интернет страница актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, каквато към момента няма в съществуващата наредба.

 За контакти относно общественото обсъждане от страна на Община Априлци:
тел. 06958/22 22, e-mail: info@obshtina-apriltsi.com

Мотиви и Финансова обосновка за изменение и допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци
Проект за изменение и допъление на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци
Обявление за обществено обсъждане на ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци

   Дата на публикуване:05.05.2023 16:32

_____________________________________________________
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци.

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул. „Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg.

ПРОЕКТ И МОТИВИ за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци

СПРАВКА за постъпили предложения и становища по публикация на Проекта на Наредба за изменение и допълнение.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата на публикуване:07.12.2022 15:05

     ___________________________________________________________________________________________________________


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.
Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /14 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес info@obshtina-apriltsi.com
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА предвид оставащият кратък срок до датата на празника 11.02.2023г. и необходимото технологично време за подаване на документи от участниците в празника на сланината и греяната ракия, конкретизиране на местата за разполагане, изчисляване на заетите площи и заплащането на таксите за ползване на общинските площи, е налице изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, поради което срокът за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица се определя на 14 /четиринадесет/ дни.

…………/П/……………
ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци 

ПРОЕКТ НА Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА  Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА КЪМ ПРОЕКТА НА Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци

Дата на публикуване:28.11.2022 11:53

                                                                                                                                       __________________________________________________________


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван проект за Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Априлци /НСПЗОЗНОА/

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Априлци /НСПЗОЗНОА/ на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес info@obshtina-apriltsi.com.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ ........./П/..........
Кмет на Община Априлци

Проект за Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Априлци /НСПЗОЗНОА/
Мотиви към проект за Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Априлци /НСПЗОЗНОА/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Н А Р Е Д Б А ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯТА, ЗВАНИЯТА И НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

 

____________________________________________________________

ПОКАНА


ДО    ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес info@obshtina-apriltsi.com.

………………………

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ

Кмет на Община Априлци

Проект за изменение на НОАМД

Мотиви към проект за Наредба за изменение и допълнение на НОАМД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци

ПРОТОКОЛ от ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Априлци и СПРАВКА за постъпили предложения по публикация за обществено обсъждане

____________________________________________________________

ПОКАНА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №16  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ


Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №16  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ на територията на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес info@obshtina-apriltsi.com.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ ........./П/..........
Кмет на Община Априлци

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА  Н А Р Е Д Б А № 1 6 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А № 1 6 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци

ПРОТОКОЛ  от ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци и СПРАВКА за постъпили предложения по публикация за обществено обсъждане


__________________________________________

ПОКАНА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес info@obshtina-apriltsi.com.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ ........./П/..........
Кмет на Община Априлци

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ПРОТОКОЛ от ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и СПРАВКА за постъпили предложения по публикация за обществено обсъждане

____________________________________________

ПОКАНА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци.
Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.
Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Априлци

ПРОТОКОЛ  от ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Априлци и СПРАВКА за постъпили предложения по публикация за обществено обсъждане

Дата на публикуване:31.01.2022 13:35


ПОКАНА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци.
Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.
Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ 

ПОКАНА

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 5 от Закона за нормативните актове, на основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Председателят на Общински съвет – Априлци кани местната общност да участва в публично обсъждане на  Проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 21 декември 2021г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет.

Предвид епидемичната обстановка, молим всички да спазват противоепидемичните мерки.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПРОЕКТ!

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл.26, ал.3, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

            На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.11.2021г. до 09.12.2021г. включително, за предложения и становища по Проекта за изменени на  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

МОТИВИ

  Към Проекта за изменение на

                                      Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци


I. Причини, които налагат изменението на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:

1. Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под №2008/2021г., оспорван текст - чл. 4, ал. 1 в частта „председателския съвет”, чл. 19, ал. 2, т. 1, чл. 20, чл. 21, чл. 66, ал. 1 и ал. 4 и чл. 140, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

 
II. Целите, които се поставят с предложения Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

Общински съвет - Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч и предлага:

    На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци

РЕШИ:

Приема Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023г., като:

1. Изменя в Глава I, Чл. 4, ал. 1:

Било:

Чл. 4 (1) Общинският съвет се състои от 11 /единадесет/ съветници и заседава в сградата на Община Априлци всеки последен четвъртък от месеца. При необходимост може да се провеждат заседания и в други дни, след решение на председателския съвет.

Става:

Чл. 4 (1) Общинският съвет се състои от 11 /единадесет/ съветници и заседава в сградата на Община Априлци всеки последен четвъртък от месеца. При необходимост може да се провеждат заседания и в други дни.

2. Отменя в Глава III, Чл. 19, ал. 2, т. 1:

Чл. 19 (2) Заместник - председателят на общинския съвет:
1. участва в председателския съвет.

3. Отменя в Глава III, Чл. 20:

Чл. 20 Председателският съвет подпомага дейността на председателя на общинския съвет, като:

 1. Разработва проект за дневен ред на заседанията, съгласно приетия план за работата на общинския съвет.
 2. Провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет.
 3. Предлага състав на делегации за международни контакти.
 4. Разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

4. Отменя в Глава III, Чл. 21:

Чл. 21 Председателският съвет се формира от:

 1. ръководителите на групите общински съветници.

5. Изменя в Глава VIII, Чл. 66, ал. 1:

Било:

 Чл.66 (1) Председателят на общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най - малко 3 /три/ дни преди датата на заседанието.

Става:

Чл.66 (1) Председателят на общинския съвет подготвя проект за дневен ред най - малко 3 /три/ дни преди датата на заседанието.

6. Отменя в Глава VIII, Чл. 66, ал. 4:

Чл.66 (4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в  деловодството на ОбС исканията по предходната алинея и ги включва в проекта за дневния ред.

7. Изменя в Глава XIII, Чл. 140, ал. 2:

Било:
Чл.140 (2) Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се внася от председателския съвет и се утвърждава с решение на Общинския съвет.

Става:

Чл.140 (2) Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се утвърждава с решение на Общинския съвет.

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Проектa за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

Предлаганото изменение на Правилника не предполага използването на допълнителни финансови средства относно неговото прилагане.

IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако

има такива.

Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет - Априлци и действащите закони.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.

Предлаганото изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.ДО   ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци

Проектът е придружен с Мотиви за приемане на Наредбата

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

ПРОТОКОЛ от ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ и СПРАВКА за постъпили предложения по публикация за обществено обсъждане


Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com

______________________________________________

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци

КАНЯ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2020 г., което ще се проведе на 12.08.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Априлци.

Приложения:
Отчет на приходна част
Отчет на разходна част
Отчет на поименен списък за капиталови разходи

СТЕЛИЯН НУНЕВ
Председател на Общински съвет Априлци

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/, считано от 16.03.2021 г. до 15.04.2021 г. включително,  в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ

Кмет на Община Априлци

УВЕДОМЛЕНИЕ И МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

_____________________________________________________________________________________________________

Обявление

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 15.06.2020 г. до 15.07.2020 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
на Наредба за изменение и допълнение
на Н А Р Е Д Б А № 1 6
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Представям на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Причините, налагащи изменение на Наредба № 16 за определянето и адиминстрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са настъпили промени в нормативните актове.
През последните години се наблюдава настъпването на множество обществено-икономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице необходимостта от конкретна промяна /повишаване или намаляване/ на местните такси и цени на услуги. Някои от предлаганите от Община Априлци услуги са отпаднали поради изменения на различни нормативни актове от по-високо ниво, с които са иззети /отменени/ съответните правомощия от компетентността на общините. В същото време отново поради такива изменения са възникнали нови задължения от компетентността на общините, което налага уреждането на нови услуги в съответните приложения Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Априлци и такси и цени за тях. Сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Априлци е претърпяла множество изменения и допълнения, но всички те са се изразявали само в единични такива според конкретно възникнала необходимост. Липсват съществени изменения и допълнения на същата съобразно обществено-икономическа и нормативна обстановка в страната, както и са налице допуснати технически грешки, които следва да се отстранят. С оглед на това, предвид ясно изразената тенденция от необходимост за увеличаване, респективно намаляване, на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, отмяната, респективно създаването, на услуги, отстраняването на допуснати технически грешки, както и привеждането на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Априлци в унисон с действащото българско законодателство и актуалната обществено-икономическа обстановка, се обуславя необходимостта от приемането на изменения и допълнения относно видовете предлаганиуслуги и техните такси и цени, заложени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията наобщина Априлци. Сега действащата наредба не е съобразена изцяло с последните изменения на Закона за устройство на територията и Закона за местните данъци и такси. Поради наложилите се няколко изменения и допълнения на наредбата се наблюдава дублиране и объркване на различните процедури, в зависимост от вида на услугата , което води до затруднения в прилагането й от страна на служителите и трудности при набавянето на документи, от страна на гражданите.
II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Основната цел е създаването на законосъобразен подзаконов нормативен акт, по ред и начин определен в чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, уреждащ местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, спазвайки изискването на чл. 6, ал. 7, ал. 1 и чл. 8,ал. 1 от ЗМДТ.
Прецизиране на различни по вид социални и административни услуги, предоставяни от община Априлци и заплащането им от гражданите, като всяка една от тях е съобразена с действащия закон, който я урежда и нейното въвеждане е улеснение за гражданите при реализиране на техните измерения.
Постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на таксите и цените на услугите, предоставяни в общината.
Прецизиране на текстовете от Наредбата и съобразяването им с действащата нормативна уредба.
Определяне на ясна формулировка на наименованията на административните услуги, за които се събират такси и цени, съобразени със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, утвърден от Министерски съвет.
Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Към проекта на Наредбата са приложени подробни финансови обосновки за размера на променените такси и цените за всяка една коригирана услуга предоставяна от община Априлци. Местните такси са определени въз основа необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата и на принципите застъпени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, като при някои услуги размерът на таксата не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, но е условие за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
При определянето на местните такси и цени на услугите и ползванията, общината е следва политика за постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им.
Цените и типа на услугите предполагат достъпност за хора със среден доход, като при формирането им са съобразени статусите на представители от различни социални групи.
При определянето на цените на услугите е следвана целта те да са достъпни за максимално широка целева група потребители.
За прилагането на новия нормативен акт няма да са необходими допълнително оборудване и разкриване на нови работни места в общината, а ще се извършва с наличното до сега техническо оборудване и от същия брой административен персонал.
IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
С приемането на промените в наредбата ще се постигне прецизиране на различните по вид административни и социални услуги, предоставяни от общината на гражданите
С изменението и допълнението на Наредбата ще бъде приета необходимата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване.
Ще бъде регламентирана административно-наказателната отговорност, както на физически и юридически лица, ползватели на услуги предлагани от община Априлци, така и на длъжностни лица от самата администрация.
Всяка една услуга да бъде съобразена с действащия по отношение на нея законов текст.
Да се постигне по-голяма яснота, коректност и съобразяване със социалния статус на потребителите на услугите.
Приложената публичност при обсъждане и формулиране на видовете услуги, размерите на таксите и цените за тях ще допринесе за справедливото им решаване, а следователно и за мотивирането на по-висока активност от гражданите при ползването им и разплащането.
Всичко това ще допринесе за своевременно осигуряване на постъпленията в общинския бюджет, акумулирането на средства за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество съгласно чл.8, ал.1, т.2 от ЗМДТ.
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предложеният проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци е разработен на основание чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, и е в съответствие с Европейското законодателство и разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на нов подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общинския съвет, като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т.2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                                      СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                                               
На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, ви уведомявам, че не са постъпили предложения, относо обявлението по ал.3 във връзка с  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.                              


                                                                                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ!

                                                                                                      ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл.26, ал.3, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

            На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 01.06.2020г. до 30.06.2020г. включително, за предложения и становища по Проекта за изменени и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bgМОТИВИ

  Към Проекта за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

I. Причини, които налагат изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

Причината, налагаща изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци е настъпилото извънредно положение в страната, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.

Съгласно разпоредбите на новия чл.6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, с промените в закона се предостави правната възможност на Общинските съвети и на негоите комисии по време на действие на извънредно положение, да могат да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актове по прилагането им.

Визираната разпоредба изисква да се направят изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, тъй като ЗМСМА не допускаше възможността за провеждане на заседания, различни от присъствените, съответно не допускаше да се приемат неприсъствени решения.

Във  връзка с реална опасност от ново извънредно положение и необходимостта от продължение дейността на Общински съвет, трябва да се вземат мерки за организиране реда и начина за провеждане на заседанията в такава обстановка и възможните начини за гласуване.

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

Общински съвет - Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като предлага:

На основание чл.21, ал.2, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Общински съвет – Априлци

 РЕШИ:

Приема Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци, като:

 1. Добавя в чл.72, ал.6

(6) В случай на обявено извънредно положение, епидемиологична обстановка, застрашаваща живота и здравето, бедствие или друго събитие от извънреден характер, Общински съвет - Априлци може да реши заседанията да се организират и проведат чрез видеоконферентна връзка, с използване на интернет приложения. В този случай гласуването се извършва онлайн чрез поименно повикване и отговор „за”, „против”, „въздържал се”.

 1. Добавя в чл.72, ал.7

(7) В случаите по ал.6, Общински съвет Априлци може да реши заседанията да се проведат неприсъствено, като решенията се приемат чрез саморъчно подписване.

 1. Добавя в чл.87, ал.2, т.3
 1. Саморъчно подписване

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

Предлаганото изменение на Правилника не предполага използването на допълнителни финансови средства, относно нейното прилагане.

IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.

Предлаганото изменение на Правилника не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.

 

                                                                                                                СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                                               
На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, ви уведомявам, че не са постъпили предложения, относо обявлението по ал.3 във връзка с Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл.26, ал.3, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.

На заинтересованите граждани и организации се предоставя срок, считано до 25.03.2020г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg.

МОТИВИ

  Към Проекта

  На Наредба за изменение на

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци 
I. Причини, които налагат изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци

            Предложените промени в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.

           По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:

 1. Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под №3187/2019г., оспорван текст в чл.11; чл.17, ал.1; чл.32, ал.3; чл.40; чл.46, ал.1 и ал.3; чл.52, ал.1, т.4 и чл.64, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.
 2. Разпореждане от 02.03.2020г. на Административен съд - Ловеч по административно дело №84 по описа за 2020г. 

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.       

     Общински съвет - Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч, като предлага:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

                     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци

РЕШИ:

            Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци, като:

 1. Изменя в Глава II, Раздел I, Чл.11, ал.1 и ал. 2.

Било:

Чл. 11 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 
Става:

Чл. 11 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

 1. Отменя в Глава II, Раздел I, Чл.17, ал.1.

 Чл. 17 (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка, съгласно приложение №2 от Закона на местните данъци и такси.

 1. Изменя в Глава II, Раздел III, Чл.32, ал.3.

 Било:

Чл.32 (3)  Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.

Става:

Чл.32 (3)  Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.                                                                                                         

 1. Изменя в Глава II, Раздел IV, Чл.40.

 Било:

Чл. 40 Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

 Става:

Чл. 40 В случаите, когато ППС е придобито по наследство, ППС е собственост на повече от едно лице, собственикът няма постоянен адрес/седалище в страната, когато са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък и когато са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл.59, ал.4 от ЗМДТ, собствениците на превозните средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях ПС в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.

 1. Изменя в Глава II, Раздел IV, Чл.46, ал.1.

 Било:

Чл.46 (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Става:

Чл.46 (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 1. Изменя в Глава II, Раздел IV, Чл.46, ал.3.

 Било:

Чл.46 (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Става:

Чл.46 (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

 1. представяне на издаден или заверен от общината документ.

 

 1. Изменя в Глава II, Раздел V, Чл.52, ал.1, т.4.

 Било:           

 Чл.52, (1) т.4 Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:…

 1. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение №4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

Става:

Чл.52, (1) т.4 Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:…

 1. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение №4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

 

 1. Изменя в Глава II, Раздел VII, Чл.64, ал.2.

Било:

Чл.64 (2)  Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = 

 ПГДТПП X БМ , където

 

12 НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП - платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

Става:

Чл.64 (2)  Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

 

ПДТПП x ОМ

 

НВДТПП =

______________________

, където

 

БМ

 

 НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 
III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.

 Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

IVOчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

VАнализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.

Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите. 

                                                                                                   
                                                                                                СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                                               
На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, ви уведомявам, че не са постъпили предложения, относо обявлението по ал.3 във връзка с Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.

                     

                                                                                                ОБЯВЛЕНИЕ 

На основание чл.26, ал.3, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.


На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано до 28.11.2019г. включително, за предложения и становища по Проекта на Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg.                                                                                                                                                                                                                                               ПРОЕКТ!          
                                                  
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.

 

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано до 28.08.2019г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg.

 

МОТИВИ

  Към Проекта

  На Наредба за изменение на

Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.

I. Причини, които налагат изменението на Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.

 

Предложените промени в Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.

 

           По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:

 1. Протест №1379/2019г. на Окръжна прокуратура – Ловеч, оспорван текст в чл.38, ал.1 в частта относно „събиране”, чл.46, ал.1, чл.52, ал.1 в частта относно „събиране,..транспортиране..”, чл.58, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4, чл.58, ал.3 и ал.4, чл.58, ал.5 и ал.6 и чл.81 от Наредбата за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.
 2. Разпореждане от 31.07.2019г. на Административен съд - Ловеч по административно дело №305 по описа за 2019г.

 
II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.

 

            Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч, като предлага:

 

 1. Изменя в Глава III, Раздел III, Чл.38, ал.1

  

            Било:  

            Чл.38. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО.

 

            Става:  

            Чл.38. (1) Дейности по съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО. За упражняване дейност по събиране на батерии и акумулатори лицата са задължени да се регистрират по реда на ЗУО."

 

 

 1. Отменя в Глава III, Раздел VI, Чл.46, ал.1

 

                  Чл.46. (1) Дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършват само лица, притежаващи съответния разрешителен документ или сключен договор с Кмета на Община Априлци за извършване на тези дейности.

 

 1. Изменя в Глава III, Раздел VII, Чл.52, ал.1

     

                 Било:

                  Чл.52. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране, третиране,оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешително по чл.35. от ЗУО.

 

                 Става:

                 Чл.52. (1) Дейности по съхраняване, преработване, третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешително по чл. 35 от ЗУО. За упражняване дейностите по събиране и транспортиране на тези продукти лицата са задължени да се регистрират по реда на ЗУО."

 

 1. Изменя в Глава III, Раздел VIII, Чл.58, ал.1 и ал.2

 

                 Било:

                 Чл.58.  (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.

                           (2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:

 1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
 2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
 3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
 4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.
 5. всички текущи ремонти.

 

               Става:

               Чл. 58  (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи отговарят за изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в случаите, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4. Планът се изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

 

                        (2) План за управление на строителните отпадъци не се разработва при:

 1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;
 2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
 3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
 4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
 5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
 6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;
 7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;
 8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;
 9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;
 10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
 11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;
 12. всички текущи ремонти.

 

 1. Изменя в Глава III, Раздел VIII, Чл.58, ал.4

            Било:

            Чл.58.  (4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:

 1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект - като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното одобряване;
 2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.

 

            Става:

            (4) Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията, се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по ал. 1. По искане на възложителя плановете за управление на строителни отпадъци могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж.

 1. Изменя в Глава III, Раздел VIII, Чл.58, ал.5 и ал.6

           

             Било:

             Чл.58.(5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.

                       (6) В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на общината одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.

 

             Става:

             Чл.58. (5)  Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3 от ЗУО, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаване на плана.

 

                          (6) Компетентните органи одобряват плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказват одобрението му в 14-дневен срок от получаване на плана или от отстраняването на нередевностите и/или предоставянето на допълнителната информация."

 

 1. Изменя в Глава III, Раздел XIV, Чл.81

 

            Било:

            Чл.81.(1) За нарушения на тази Наредба виновните физически лица се наказват с глоба от 50 лв. до 500 лв., а едноличните търговци или юридическите лица с имуществена санкция от 100 лв. до 1 000 лв.

                     (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 100 лв. до 1000 лв. за физически лица, едноличните търговци или юридическите лица с имуществена санкция от 200 лв. до 2 000 лв.

 

            Става:

            Чл.81 (1) За нарушения по тази наредба се налагат административните наказания, предвидени в ЗУО.

 

                        (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Актовете за установяване на нарушения и наказателните постановления се издават от компетентните лица по чл. 157 от ЗУО."

 

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата 

за изменение на Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.

 

            Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

 
IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива.

 

      Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

 
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.

      Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.

 

 

ПРОЕКТ!

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци 

  На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано до 28.08.2019г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg.

МОТИВИ

  Към Проекта

  На Наредба за изменение на

                                                  Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци 

I. Причини, които налагат изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.


Предложените промени в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.

  
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:

 1. Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под №1353/2019г., оспорван текст в чл.15, ал.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци
 2. Разпореждане от 09.07.2019г. на Административен съд - Ловеч по административно дело №309 по описа за 2019г.

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за 
изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.

Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч, като предлага:

 1. Отменя в Глава II, Раздел I, Чл.15, ал.3

Чл.15 (3) За жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет №153 от 24 февруари 2012г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в размер 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2.

 1. Изменя текста в Глава II, Раздел I, Чл.15, ал.1 и ал.2 


Било:

Чл.15 (1) За физическите лица размерът на данъка върху недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по ал.3 се, определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

           (2) За предприятията размерът на данъка върху недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по ал.3, се определя в размер на 3 на хиляда върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на недвижимия имот.


Става:

Чл.15 (1) За физическите лица размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

           (2) За предприятията размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3 на хиляда върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на недвижимия имот.


III
Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.

 Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.


IV.
 Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.


V.
 Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.

Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.

ОТЧЕТ

за дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии

и взаимодействието му с общинска администрация

за периода „януари 2019г. – юни 2019г.”

 

 

              УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Общински съвет е орган на местното самоуправление на територията на община Априлци, осъществяващ своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            При извършване на дейността си през отчетния период Общински съвет прие различни по видове и правна същност актове-наредби и решения, класифицирани по своята правна същност на административни актове, нормативни актове.

         Класификация би могла да бъде извършена и според сферите на дейност, които регулират актовете на Общински съвет, съгласно разпоредбата на чл.17 от ЗМСМА.

           На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите постоянни комисии.

          В своята дейност Общински съвет Априлци се ръководи от следните принципи: законност, колегиалност, самостоятелност по отношение на държавни органи при вземане на решения, гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината, взаимодействие с държавните органи, публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение.

       През периода  януари - юни 2019г., Общински съвет Априлци проведе 6 /шест/ редовни заседания и 1 /едно/ извънредно заседание. Бяха приети 72 броя решения.

       Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се извършваше в постоянните комисии, където се разглеждаха и обсъждаха предложените проекти за решения. На тези заседания на постоянните комисии присъстваха кметът на общината, секретарят на общината и  представители  от администрацията.

          Разглеждането на проектите за решения в съответните комисии подпомогна общинските съветници при гласуването им на заседанията на Общински съвет.

          Постоянните комисии към Общински съвет провеждаха редовно своите заседания, всяка комисия, както следва:

 1. Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки – 6 заседания.
 2. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 6 заседания.
 3. Комисия за противодействие на корупцията – 0 заседания.
 4. Съвместна комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 1 заседание.

Месеци

Редовно заседание

Извънредно заседание

Комисия БФ

Комисия ТСУ

Съвместни комисии

Комисия ПК

Януари

1

 

1

1

1

 

Февруари

1

1

1

1

 

 

Март

1

 

1

1

 

 

Април

1

 

1

1

 

 

Май

1

 

1

1

 

 

Юни

1

 

1

1

 

 

 

            Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на основание чл.49 и чл.50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

                През отчетния период Общински съвет и неговите постоянни комисии работиха отговорно по решаване на обществените проблеми на жителите на общината, спазвайки законите на Република България. Една от основните дейности на Общински съвет е свързана с приемане на нормативни актове, регламентиращи обществени отношения от местно значение.

             С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следеше за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове.

I. Приети изменения, допълнения и нови наредби, програми, стратегии, правилници, отчети и планове – 8 броя.

 1. Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци - Решение №508.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли - декември 2018г. - Решение №512.
 3. Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на община Априлци - Решение №525.
 4. План за развитие на социалните услуги на Община Априлци - Решение №550.
 5. Проект на наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци - Решение №558.
 6. Проект на наредба за изменение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци - Решение №566.
 7. Проект на наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред и чистотата на територията на община Априлци - Решение №567.
 8. План за защита при бедствия, възникнали на територията на община Априлци - Решение №569.

II. Приети решения на Общински съвет - Априлци по предложения на Кмета.

 1. Решение №504 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
 2. Решение №505 - Процедура по допускане и изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 3. Решение №506 – Процедура по допускане и изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 4. Решение №507 – Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижим имот – публична общинска собственост.
 5. Решение №510 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
 6. Решение №511 – Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
 7. Решение №513 – Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
 8. Решение №514 – Осигуряване на заем в размер на 30 000лв. на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”.
 9. Решение №515 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
 10. Решение №516 – Промяна в годишния бюджет на община Априлци за 2019г. в т.2 „Приема инвестиционната програма за 2019г.
 11. Решение №517 – Приемане на бюджета на община Априлци за 2019г.
 12. Решение №518 – Одобряване на извършената от „ВиК” АД – гр. Ловеч през 2018г. инвестиция в активи публична собственост.
 13. Решение №519 – Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личното развитие на децата на учениците община Априлци.
 14. Решение №520 – Обявяване на празнични и неработни, но присъствени дни на територията на община Априлци.
 15. Решение №521 - Процедура по допускане и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 16. Решение №522 – Промени в структурата на общинска администрация Априлци.
 17. Решение №523 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
 18. Решение №524 – Одобряване на годишен доклад за 2018г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020г.
 19. Решение №525 – Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на община Априлци.
 20. Решение №526 - Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
 21. Решение №527 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 22. Решение №528 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 23. Решение №529 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 24. Решение №530 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 25. Решение №531 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 26. Решение №532 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 27. Решение №533 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 28. Решение №534 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 29. Решение №535 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 30. Решение №536 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 31. Решение №537 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 32. Решение №538 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 33. Решение №539 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 34. Решение №540 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 35. Решение №541 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 36. Решение №542 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 37. Решение №543 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 38. Решение №544 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 39. Решение №545 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана.
 40. Решение №546 - Провеждане на публично оповестен конкурс за възмездно отдаване под наем на помещение №13 и идеалните им части от коридорите, стълбищата и сервизните помещения в сградата на Общинската поликлиника – публична общинска собственост.
 41. Решение №547 Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Община Троян, Община Априлци, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Троян и Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян.
 42. Решение №548 – Даване съгласие за ползване на част от събраните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуване на компактор за обезпечаване работата на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.
 43. Решение №549 – Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица.
 44. Решение №550 – План за развитие на социалните услуги на Община Априлци.
 45. Решение №551 – Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица.
 46. Решение №552 – Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица.
 47. Решение №553 – Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла река.
 48. Решение №554 – Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ч”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост.
 49. Решение №555 – Кандидатстване на църква „Света Параскева” – гр. Априлци по подмярка 7.6 от Програмата за развитие на селските райони.
 50. Решение №556 – Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
 51. Решение №559 – Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
 52. Решение №560 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци, предложения за изменение на плана и допусната техническа грешка.
 53. Решение №561 – Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на помещение в сграда.
 54. Решение №562 – Възражение във връзка с изготвен проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 55. Решение №563 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
 56. Решение №564 - Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
 57. Решение №565 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
 58. Решение №568 – Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 59. Решение №569 - План за защита при бедствия, възникнали на територията на община Априлци.
 60. Решение №570 – Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
 61. Решение №571 – Определяне позицията на мандата на представителя на община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
 62. Решение №572 – Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
 63. Решение №573 – Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
 64. Решение №574 - Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
 65. Решение №575 - Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.

 III. Приети решения на Общински съвет - Априлци по предложения на общински съветници.

 1. Решение №508 – Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.
 2. Решение №512 – Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли - декември 2018г.
 3. Решение №557 – Отпускане на еднократна финансова помощ за четиримата останали ветерани от войните.
 4. Решение №558 - Проект на наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.
 5. Решение №566 - Проект на наредба за изменение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.
 6. Решение №567 - Проект на наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред и чистотата на територията на община Априлци.

 IV. Други предложения от външни организации.

 1. Решение №509 – Отчет за дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2018г.

V. Неприети предложения за решение от Общински съвет - Априлци.

 1. Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 Ф.
 2. Предложение ДП-451/03.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2018г.

            Решенията,  приети от Общински съвет Априлци, за отчетния период в големия си процент са по предложение на Кмета на Общината – 65 броя решения, 6  броя от общински съветници и 1 брой от външни организации. Неприети предложения за решения – 2 броя.

           В деловодството са внесени заповеди и договори издадени от Кмета, съгласно изискванията на чл.44, т.18 от ЗМСМА.

           Има подадени 3 броя Жалби за отчетния период от граждани, които са препратени по компетентност до Кмета. Същите са били предоставени за информация пред Общински съвет.

           Приетите решения и протокол от заседание се изпращат в седемдневен срок до Областен управител - Ловеч,  Районна прокуратура – Троян и  Кмета на общината. Решенията на Общински съвет, протоколите от заседанията и протоколите от постоянните комисии се публикуват на сайта на общината и информационното табло на общината.

           До Общински съвет са пристигнали писма с изискване за предоставяне на пълната информация по приемането на подзаконови нормативни актове от Окръжна прокуратура – Ловеч и Районна прокуратура – Троян.

           Образувани преписки, протести и дела за периода:

 1. Образувана преписка в ОП – Ловеч №238/2019г. за проверка на законосъобразността на чл.47, ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него лице” и чл.48, ал.2, т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.

       Подаден Протест №238/2019г.  от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.47, ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него лице” и чл.48, ал.2, т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.

        Заведено е административно дело №149/2019г. по описа на Административен съд гр. Ловеч. Административното дело  е образувано във връзка с подаден протест от Светла Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.47, ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него лице” и чл.48, ал.2, т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.

 1. Образувана преписка в ОП – Ловеч №692/2019г. за проверка на законосъобразността на чл.32, ал.2, т.1 и т.4 от Наредбата за реда и управление на горските територии – собственост на община Априлци.

        Подаден Протест №692/2019г. от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.32, ал.2, т.1 и т.4 от Наредбата за реда и управление на горските територии – собственост на община Априлци.

        Заведено е административно дело №228/2019г. по описа на Административен съд гр. Ловеч. Административното дело  е образувано във връзка с подаден протест от Светла Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.32, ал.2, т.1 и т.4 от Наредбата за реда и управление на горските територии – собственост на община Априлци.

 1. Образувана преписка в ОП – Ловеч №1079/2019г. за проверка на законосъобразността на Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.

        Подаден Протест №1079/2019г.  от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.49, ал.1 в частта „..разрешение на кмета на общината..”, чл.49, ал.2, чл.56, ал.1, т.1 и т.2, чл.58, т.1 и чл.61 от Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.

        Заведено е административно дело №229/2019г. по описа на Административен съд гр. Ловеч. Административното дело  е образувано във връзка с подаден протест от Кирил Петров – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.49, ал.1 в частта „..разрешение на кмета на общината..”, чл.49, ал.2, чл.56, ал.1, т.1 и т.2, чл.58, т.1 и чл.61 от Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.

 1. Образувана преписка в ОП – Ловеч №1379/2019г. за проверка на законосъобразността на текстове от Наредбата за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.

        Подаден Протест №1379/2019г.  от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.38, ал.1 в частта „събиране, ..транспортиране..”, чл.58. ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4, чл.58, ал.3 и ал.4. чл.58, ал.5 и ал.6 и чл.81 от Наредбата за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.

 1. Образувана преписка в ОП – Ловеч №1353/2019г. за проверка на законосъобразността на чл.15, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.

        В изпълнение на правомощията си по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА,чл.305 от ЗПУО и чл.6, ал.1 от ЗОС, през разглеждания период Областен управител - гр. Ловеч не е връщал за ново преразглеждане решение на Общински съвет - Априлци.    

        Успешната работа на Общински съвет и неговите постоянни комисии се дължи на изключително добрите взаимоотношения с Общинска администрация.

        Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното досега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет.

        Инициативата на кмета и неговия екип е изключително важна. Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без общата воля на общинските съветници. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната законодателна институция. Така ние, като общински съветници, поемаме отговорността за него пред гражданите.

        Представям настоящия отчет за информация и се надявам да вървим напред в изпълнение на задълженията си на общински съветници пред своите избиратели. Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на очакванията на жителите на Община Априлци за благоденствието на всички.

 
ПРОЕКТ!

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано до 27.06.2019г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

 

МОТИВИ

  Към Проекта

  На Наредба за изменение на

Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.

I. Причини, които налагат изменението на Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.

            Предложените промени в Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.

           По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:

 1. Протест №1079/2019г. на Окръжна прокуратура – Ловеч, оспорван текст в чл.49, ал.1 в частта „..разрешение на кмета на общината”, чл.49, ал.2, чл.56, ал.1, т.1 и т.2, чл.58, т.1 и чл.61 от Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.
 2. Разпореждане от 20.05.2019г. на Административен съд - Ловеч по административно дело №229 по описа за 2019г.

 II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.

            Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч, като предлага:

 1. Изменя в Раздел VII, Чл.49, ал.1.

            Било: Чл.49. /1/ Забранява се разкопаването на уличните платна, площадите и тротоарите без надлежно разрешение на кмета на общината, съгласувано с органите на ПУ, БТК, ВиК, РУПБС, Електроразпределение и кабелни оператори. В периода от 1 октомври до 31 март разрешение се дава само при аварии.

            Става: Чл.49. /1/ Забранява се разкопаването на уличните платна, площадите и тротоарите без издадено разрешение за строеж, без предварително уведомяване на общинската администрация и преди съгласуване с органите по безопасността на движението.

 1. Отменя в Раздел VII, Чл.49, ал.2.

                        Чл.49. /2/ Разрешението по ал.1 се издава след учредяване на съответното право по реда на ЗУТ, обезпечено с депозит в десеткратен размер на цената за учреденото право. Депозитът се задържа при невъзстановени щети, констатирани след приключване на разрешеното разкопаване.

 1. Изменя в Раздел IX, Чл.56, ал.1, т.1.

            Било: Чл. 56. Забранява се:

 1. Посещението на деца в заведения за хранене и развлечения, без лице, под чийто надзор се намират

а) през учебната година след 22.00 часа;

б) в предпочивния, в почивните дни и през ваканциите, след 23.00 часа.

            Става: Чл. 56. Забранява се:

 1. Посещението на деца в заведения за хранене и развлечения, в компютърни и игрални зали и на други обществени места, без да са придружени от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за тях след 20ч., ако детето е малолетно и след 22ч., ако детето е напълнолетно.
    4. Отменя в Раздел IX, Чл.56, ал.1, т.2

        2. Посещението на деца в компютърни и игрални зали:

 а) в учебната година

 - през деня по време на учебните занимания;

 - след 22 часа без лице, под чийто надзор са;

 б) в предпочивния, в почивните дни и през ваканциите след 23 часа без лице, под чийто надзор са.

 1. Изменя в Раздел IX, Чл.58, т.1.

         Било: Чл. 58. Собствениците на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения се задължават:

 1. Да изискват личната карта на лицето, за което предполагат, че е под 18 години в момента на закупуване на тютюневи изделия и/или алкохолни напитки.

         Става: Чл. 58. Собствениците на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения се задължават:

 1. Да не продават тютюневи изделия и/или алкохолни напитки на лица под 18г.
     6. Изменя в Раздел X, Чл.61.

        Било: Чл.61. За нарушения на тази Наредба се налагат следните наказания:

 1. Предупреждение.
 2. Глоба в размер от 20 лв. до 500 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 40лв. до 1000 лв.
 3. При повторно нарушение глоба в размер от 100лв. до 1000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци- имуществена санкция в размер от 200 лв. до 2000лв.
 4. При системни нарушения – глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци- имуществена санкция в размер от 1000 до 5 000 лв.

        Става: Чл.61. За нарушения на тази Наредба се налагат предвидените наказания в Закона за движението по пътищата, Закона за закрила на детето, Закона за ветеринарномедицинската дейност  и в други специални нормативни актове.

 III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.

      Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

 IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

     Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

 V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.

     Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.

 

                                                                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ!

ОБЯВЛЕНИЕ 

            На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано до 27.06.2019г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg.

 

МОТИВИ

  Към Проекта

  На Наредба за изменение на

Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци

 I. Причини, които налагат изменението на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.

            Предложените промени в Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.

           По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:

 1. Протест №692/2019г. на Окръжна прокуратура – Ловеч, оспорван текст в чл.32, ал.2, т.1 и т.4 от Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.
 2. Разпореждане от 20.05.2019г. на Административен съд - Ловеч по административно дело №228 по описа за 2019г.
II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за

изменение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.

            Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч, като предлага:

 1. Отменя в Глава IX, Чл.32, ал.2, т.1 и т.4    

Чл.32 (2) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на:

 1. стълбове за въздушни електропроводи;

 

 1. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа електроенергия, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм.

 

 III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.

            Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

 IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

      Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

 V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.

      Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ!

ОБЯВЛЕНИЕ 

            На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци с проект за решение Вх. №917/08.04.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет Априлци. 

           На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 09.04.2019г. до 09.05.2019г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” №109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg 

МОТИВИ

  Към Проекта

  На Наредба за изменение на

                                                      Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на       община      Априлци

     IПричини, които налагат изменението на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.

            Предложените промени в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт. 

           По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:

 1. Протест №238/2019г. на Окръжна прокуратура – Ловеч, оспорван текст в чл.47, ал.3 в частта относно „..или оправомощено от него лице” и чл.48, ал.2, т.2 и т.3 oт Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.
 2. Разпореждане от 26.03.2019г. на Административен съд - Ловеч по административно дело №149 по описа за 2019г.

     IIЦелите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за 

изменение на  Наредба за изграждане и   опазване на зелената система на територията на община Априлци.

            Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч, като предлага:  

 1. Изменя в Глава VI, Чл.47, ал.3

          Било:Чл.47, (3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или оправомощено от него лице издава наказателно постановление.

     Става:Чл.47, (3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината издава наказателно постановление.

 1. Отменя в Глава VI, Чл.48, ал.2, т.2 и т.3

    “Чл.48, (2) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:

 1. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
 2. развежда кучета или други домашни животни, извън определените в зелени площи места или не събира техните екскременти;

   III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата 

за изменение на Наредба за изграждане и   опазване на зелената система на територията на община Априлци.       

 Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
   IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива. 

   Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

   VАнализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.

Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове, Община Априлци и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци".
Проектът е придружен с мотиви за изменение на Наредбата.
Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Априлци на 14.12.2018г.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14 – дневен срок, считано 14.12.2018г. включително, за предложения и становища по проекта на „Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци" на адрес: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109, Общински центъра за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg.

Мотиви
Към проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци”

 1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:
  В ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С §39 от ПЗР се правят изменения и допълнения в ЗМДТ. Измененията и допълненията в ЗМДТ са в резултат на констатирана необходимост от промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и за товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. чрез въвеждане на имуществен и екологичен компонент; промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т; въвеждане на мярка против злоупотребите с данъчното облекчение за основно жилище; промени във връзка с облекчаване на административната тежест при осъществяване сделки с моторни превозни средства. Констатирана е необходимост и от прецизиране на някои от разпоредбите на закона. Измененията в закона за местните данъци и такси пораждат необходимост от промени и в местната нормативна уредба.
  Предлага се промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Чрез въвеждане на имуществен и екологичен компонент. Предвижда се имущественият компонент да се определя от ставката на данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, а екологичният компонент да е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила. Запазва се правото на общинския съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила. Предлага се обединяване на диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и включване на два нови диапазони към съществуващите в ЗМДТ размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години: 2,3 за автомобили до 5 години включително; 1,5 за автомобили над 5 до 10 години включително; 1,3 за автомобили над 10 до 15 години включително; 1 за автомобили над 15 до 20 години включително и 1,1 за автомобили над 20 години. Спрямо така предложените диапазони размерите на данъка са определени в проекта на наредбата, съответно с 40 % увеличение на ставката, спрямо минималния размер за всяка категория.
  Във връзка с приетия нов начин на облагане е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да отпадне. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициент за екологична категория на автомобила.
  В полза на собствениците на моторни превозни средства е прието отпадане на граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т. Данъчно облекчение е въведено за всички собственици на автомобили с категория равна на или по-висока от „Евро 4”, независимо от мощността им.
  По отношение на коефициента за екологична категория с проекто закона са определени границите, в рамките на които общинският съвет следва да определи размера му в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, като за категорията "Евро 6" коефициентът осигурява облекчение между 40 % и 60 %, за "Евро 5" между 20 % и 40%, за "Евро 4" – до 20 %. Утежненията, осигурени от коефициента за екологична категория за по-ниските от "Евро 4" екологични категории, са както следва: за категория "Евро 3" – до 10%, за "Евро 2" , за "Евро 1" и за автомобилите без екологична категория утежнението е между 10 % и 40 %. С предлагания проект на наредба по този компонент са предложени осреднени ставки от предвидените в ЗМДТ.
  Във връзка с въвеждането на екологичен компонент, определящ се от коефициент за Екологичната категория, с който се отчита съответствието с утвърдените екологични стандарти, се предлага корекция в или отпадане на някои от действащите данъчни облекчения, свързани с облагането на моторните превозни средства.
  Предлага се и промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.
  Предлагания размер на ставката е с 40% увеличение спрямо минимално допустимия размер на ставката по ЗМДТ.
  С цел противодействие на злоупотребите във връзка с облекченията за основно жилище, свързани с данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци се предлага отпадане на данъчното облекчение за основно жилище и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице при установяване, че същите са декларирани като основни жилища,
  както и неприлагане на разпоредбата за освобождаване от първата и част от втората компоненти от таксата за битови отпадъци при декларирано основно жилище. В предлагания проект на наредбата нормата е синхронзирана със ЗМДТ.
  Според публикуваните на 27 ноември т.г. в "Държавен вестник" промени в ЗМДТ от 2019 г. собствениците на имоти в курортни селища, които не са тяхно основно
  жилище, ще плащат по-висок данък сгради. Това няма да важи за имоти, които са
  регистрирани като туристически обекти по смисъла на Закона за туризма и
  собственикът им плаща съответните данъци и такси за това, и когато имотите се отдават под наем. Определените в закона ставки за имотите в курортите от местно значение – от 4,5 до 6 промила. Промените няма да засегнат собствениците, за които имотите в тези селища са основни жилища. Те ще продължават да плащат както досега половината (50%) от данъка. Община Априлци ще се придържа към минималната ставка, определена в Закона за местните данъци и такси.
  В законопроекта са включени и промени, свързани с облекчаване на административната тежест, с които да се предостави възможност на нотариусите при сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство
  чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите. Предлага се в 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот и моторното превозно средство, както и да предоставят допълнителна информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен. Със законопроекта се предлагат и други изменения за прецизиране, отпадане и допълване на разпоредби в ЗМДТ. В предлагания проект на наредбата текстовете са синхронзирани с нормите на ЗМДТ.
  2. Цели, които се поставят:
  С приемането на промените, предложени в Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Априлци, се предвижда постигането на следните основни цели:
  1. Осигуряване на стимули за придобиване на леки и на товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, които са с по-висока екологична категория, с оглед подобряване на качеството на атмосферния въздух посредством намаляване на транспортните емисии на вредни газове и фини прахови частици;
  2. Постигане на по-голяма справедливост при определяне на данъка върху превозните средства и равнопоставеност между собствениците на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.;
  3. Намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите;
  4.Отстраняване на несъответствия между различни разпоредби в националното и местното законодателство.
  3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
  Проектът за изменение и допълнение на предлаганата наредба не предвижда изразходването на финансови средства при прилагането й от страна на община Априлци, както и ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
  4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
  • актуална нормативна база свързана с местните данъци;
  • повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.
  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
  С присъединяването си към ЕС, Република България е приела доброволно като свое задължение и отговорност да въвежда и прилага европейското право на национално равнище и да спазва принципа на лоялно сътрудничество с ЕС, произтичащ от ДЕС (Договора за ЕС). Съгласно този принцип държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират изпълнението на задълженията си, произтичащи от договорите или актове на институциите на ЕС.
  Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Априлци е подзаконов нормативен акт, разработен на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието и с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието й с цитираните закони.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Априлци, както следва:
§ 1. В Чл.7 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”
§ 2. В чл. 15 (1) след „недвижимите имоти“ се добавя „с изключение на недвижимите имоти по ал.3“
§ 3. В чл. 15 (2) след „недвижимите имоти“ се добавя „с изключение на недвижимите имоти по ал.3“.
§ 4. В Чл. 15 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„Чл.15 (3). За жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в размер 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2”
§ 5. В чл. 19 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„Чл.19 (3). В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен в чл.15 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основния жилища.“
§ 6. В Чл.20 се създава нова алинея 2 със следното съдържание:
„Чл.20 (2)
т.1. При придобиване имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока по чл. 25;
т.2 В случай, че не е подадена декларация по т.1 от наследниците или заветниците, след изтичане на срока по чл.25 служителят по чл.4, ал.1 от ЗМДТ образува партида за наследеният недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“
§7. Чл. 35, ал. 1, буква „б” се изменя, както следва:
„4 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а"”
§8. Създава се нов чл. 37а със следното съдържание:
„Чл.37а Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като се установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.“
§9. Чл. 41, ал. 1 се изменя, както следва:
„ Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:
ГДПС =ИмК х ЕК
Където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на точка 2
1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула:
ИмК=(CkW x Krп),
където
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:
1.1. до 55 kW включително – 0,48 лв. за 1 kW;
1.2. над 55kW до 74 kW включително – 0,76 лв. за 1 kW;
1.3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW;
1.4. над 110 kW до150 kW включително – 1,72 лв. за 1 kW;
1.5. над 150 kW до 245 kW включително – 2,24 лв. за 1 kW;
1.6. над 245 kW – 2,94 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3
2. Екологичният компонент се определя, в зависимост от екологичната категория на автомобила, в следните граници:
2.1. Без екологична категория,екологична категория „Евро1”и „Евро2” - 1,25
2.2. Екологична категория „Евро3” - 1,05
2.3. Екологична категория „Евро4” – 0,90
2.4. Екологична категория „Евро5” – 0,70
2.5. Екологична категория „Евро6” и "ЕЕV" – 0,50
§10. Чл. 41, ал. 1 се изменя, както следва:
(2) „Данъкът за ремаркета на леки и товарни ремаркета с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. в размер, както следва:
1. товарно ремарке – 7,00 лв.
2. къмпинг ремарке – 14,00 лв.
§11. Чл. 41, ал. 6 се изменя, както следва:
(6) „Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. в размер на 14,00 лв. на всеки започнати 750 кг. товароносимост.
§12. Чл.45 ал.1 се отменя
§13. Чл.45 ал.2 се изменя, както следва:
„Чл.45(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.“
§14. Чл.45 ал.3 се изменя, както следва:
„ Чл.45(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.“
§ 15. В Чл.45 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
„ Чл.45(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“
2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Априлци влиза в сила от датата на публикуване на интернет страницата на Община Априлци.


Обявление

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 22.10.2018 г. до 22.11.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
на Наредба за изменение и допълнение
на Н А Р Е Д Б А № 1 6
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Представям на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Причините, налагащи изменение на Наредба № 16 за определянето и адиминстрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са настъпили промени в нормативните актове и възникнал Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под № 1925/2018 г., оспорван текст в чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 в частта им „постоянна част – 10 лв.”, „постоянна част – 5 лв.”, „постоянна част – 2,50 лв.”, чл. 22, ал. 6 частта й „над 10 лв.” и Разпореждане от 12.09.2018 г. на Административен съд – Ловеч по административно дело № 271 по описа за 2018 г.
Адм. д. №271/2018 г. на ЛАС е образувано по протест на прокурор Светла Иванова при ОП – Ловеч срещу чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 в часттта им съответно им „постоянна част – 10 лв.”, „постоянна част – 5 лв.”, „постоянна част – 2,50 лв.”, чл. 22, ал. 6 частта й „над 10 лв.” от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци.
До настоящия момент месечната такса за ползване на детски градини се формира сумарно от постоянна част – за разходи по издръжка на групите и пророрционална част – за всеки присъствен ден от месеца /за разходи за хранене/. Втората, пропорционална част от таксата зависи от броя присъствени дни на детето. Първата, постоянна част от таксата не зависи от присъствието на детето и е безусловно дължима.
Основанието за приемане на текстовете на протестираната от ЛОП Наредба № 16 и чл. 6, ал. 1 „в” – (доп.ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г. в сила от 01.01.2009 г.) за подзване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги от ЗМДТ, съгласно кояторазпоредба общините събират местна такса за ползване на детски градини, като с Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ ОбС определя реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Таксата представлява публично задължение за плащане на предоставени и получени услуги, за разлика от данъща, който е безвъзмездно плащане в полза на държавния /общинския бюджет и срещу него не се престира насрещна услуга. Предоставянето на възможност да се посешава детска градина е вид административна/социална услуга, която се извършва от общината, поради което за ползването й се дължи такса, която е възмездно плащане. При отсъствие на децата от детска градина дължимостта на постоянния размер на таксата е законосъобразна, тъй като в тези дни не се предоставя и ползва никаква услуга.
Подзаконовия нормативен акт трябва да съответства и да не противоречи на нормативен акт от по-висок ранг /чл. 15 от Закона за нормативните актове/ – в случая на чл. 6, „в” от ЗМДТ, т.е. наредбата не може да предвижда такса за непредоставена услуга, а само за ползвана такава, като се спазят правилата за определяне размера на таксата по чл. 8 от ЗМДТ.

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Основната цел е създаването на законосъобразен подзаконов нормативен акт, по ред и начин определен в чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, уреждащ местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, спазвайки изискването на чл. 6, ал. 7, ал. 1 и чл. 8,ал. 1 от ЗМДТ.
Прецизиране на различни по вид социални и административни услуги, предоставяни от община Априлци и заплащането им от гражданите, като всяка една от тях е съобразена с действащия закон, който я урежда и нейното въвеждане е улеснение за гражданите при реализиране на техните измерения.
Постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на таксите и цените на услугите, предоставяни в общината.
Прецизиране на текстовете от Наредбата и съобразяването им с действащата нормативна уредба.
Определяне на ясна формулировка на наименованията на административните услуги, за които се събират такси и цени, съобразени със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, утвърден от Министерски съвет.
Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Към проекта на Наредбата са приложени подробни финансови обосновки за размера на променените такси и цените за всяка една коригирана услуга предоставяна от община Априлци. Местните такси са определени въз основа необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата и на принципите застъпени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, като при някои услуги размерът на таксата не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, но е условие за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
При определянето на местните такси и цени на услугите и ползванията, общината е следва политика за постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ.
Цените и типа на услугите предполагат достъпност за хора със среден доход, като при формирането им са съобразени статусите на представители от различни социални групи.
При определянето на цените на услугите е следвана целта те да са достъпни за максимално широка целева група потребители.
За прилагането на новия нормативен акт няма да са необходими допълнително оборудване и разкриване на нови работни места в общината, а ще се извършва с наличното до сега техническо оборудване и от същия брой административен персонал.

IV.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
С приемането на промените в наредбата ще се постигне прецизиране на различните по вид административни и социални услуги, предоставяни от общината на гражданите
С изменението и допълнението на Наредбата ще бъде приета необходимата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване.
Ще бъде регламентирана административно-наказателната отговорност, както на физически и юридически лица, ползватели на услуги предлагани от община Априлци, така и на длъжностни лица от самата администрация.
Всяка една услуга да бъде съобразена с действащия по отношение на нея законов текст.
Да се постигне по-голяма яснота, коректност и съобразяване със социалния статус на потребителите на услугите.
Приложената публичност при обсъждане и формулиране на видовете услуги, размерите на таксите и цените за тях ще допринесе за справедливото им решаване, а следователно и за мотивирането на по-висока активност от гражданите при ползването им и разплащането.
Всичко това ще допринесе за своевременно осигуряване на постъпленията в общинския бюджет, акумулирането на средства за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество съгласно чл.8, ал.1, т.2 от ЗМДТ.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предложеният проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци е разработен на основание чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, и е в съответствие с Европейското законодателство и разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на нов подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общинския съвет, като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т.2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащият към момента Закон за местните данъци и такси.

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и с чл. 81, чл. 6, ал.1, чл.8 от ЗМДТ Общински съвет – Априлци одобрява Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци:

§ 1. Чл. 22.(1), се изменя, както следва:
Чл. 22. (1). За ползване на детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса. Размерът на месечната такса се изчислява, като броят на присъствените дни в рамките на месеца се умножи по размера на дължимата такса за един присъствен ден или за част от него.
т.1. Децата на възраст от 10 месеца до започване на учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5 –годишна възраст на детето, заплащат такса за ползване на детска градина в размер на:
- При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12 астрономически часа на ден/ - такса за ползване на детска градина в размер 2,28 лв. на присъствен ден /1,80 лв. разходи за хранене, отглеждане, възпитание, социализация и обучение и + 0,48 лв. режийни разноски/.
- При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ - такса за ползване на детска градина в размер на 2,00лв. на присъствен ден, при включени две закуски /8,30 ч. и 10,00 ч./ и обяд.
- При почасова организация на предучилищното образование /в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/ - такса за ползване на детска градина в размер 1,70 лв. с включени закуска /10,00ч./ и обяд.
т.2. Децата в подготвителните групи към детските градини, считано от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето до постъпването в първи клас, заплащат такса за ползване на детска градина в размер на:
- При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12 последователни астрономически часа на ден/ - такса за ползване на детска градина в размер на 1,80 лв. на присъствен ден /разходи за хранене, отглеждане, възпитание, социализация и обучение, без такса за режийни разноски на основание чл. 3б от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование/.
- При полудневна организация на предучилищното образование / в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ - такса за ползване на детска градина в размер на 1,50лв. на присъствен ден с включени две закуски /8,30 ч. и 10,00 ч./ и обяд.
- При почасова организация на предучилищното образование / в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/ - такса за ползване на детска градина в размер 1,20 лв. с включени закуска /10,00ч./ и обяд.
т.3. При съботно – неделни допълнителни дейности / в рамките на 4 последователни астрономически часа на ден/ - такса в размер 12.00 лева на ден, която включва междинна закуска в 10.00ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.09.2018г. до 24.10.2018г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
На Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на  услуги на територията на община Априлци.   

 I. Причини, които налагат изменението на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци. 
Предложените промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
Протест №1925/2018г. на Окръжна прокуратура – Ловеч, оспорван текст в чл.22, ал.1, т.1, т.2, т.3 в частта им „постоянна част – 10лв.”, „постоянна част – 5лв.”, „постоянна част – 2.50лв.”; чл.22, ал.6 частта й „над 10лв.” от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Разпореждане от 12.09.2018г. на Административен съд - Ловеч по административно дело №271 по описа за 2018г.
Подзаконовият нормативен акт трябва да съответства и да не противоречи на нормативен акт от по-висок ранг /чл. 15 от Закона за нормативните актове/- в случая на чл. 6,  „в“ от ЗМДТ, т.е. наредбата не може да предвижда такса за непредоставена услуга, а само за ползвана такава, като се спазят правилата за определяне размера на таксата по чл. 8 от ЗМДТ.
II.    Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.  
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч, като предлага:
Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.1
„1. При целодневна организация и предучилищното образование /в рамките на 12 астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 51.40лв., която се формира сумарно от:  в частта й „постоянна част – 10лв.,,

Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.2
„2. При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи месечна такса с максимален размер 39.50лв., която се формира сумарно от:  в частта й „постоянна част – 5лв,,
Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.3
„3. При почасова организация на предучилищно образование /в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 30.10лв., която се формира сумарно от:  в частта й „постоянна част – 2.50лв.,,
Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.6
„При отсъствие на децата таксата над 10,00 лева не    се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведени: в частта й „над 10лв.,,
III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.      Предлаганото изменение на Наредбата предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите. 


ОБЯВЛЕНИЕ

ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. АПРИЛЦИ

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, представя на Вашето внимание: Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.06.2018г. до 25.07.2018г. включително, за предложения и становища по Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

 МОТИВИ
Към Проект
за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци

Причини, които налагат изменението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци, са продиктувани от промяната на Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) в Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

1. Целите, които се поставят с предложения Проект на изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия
Изменя текста в Глава седма,
Чл.46, ал.3, т.3 - „Комисия за установяване на конфликт на интереси на общински съветници и кметове”
Чл.46, ал.3, т.3 (НОВ) „Комисия за противодействие на корупцията”
III.Финансови и други средства, необходими за изпълнение на изменението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложените промени на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предложената промяна на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска администрация за периода януари 2018г. – юни 2018г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общински съвет е орган на местното самоуправление на територията на община Априлци, осъществяващ своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
При извършване на дейността си през отчетния период Общински съвет прие различни по видове и правна същност актове-наредби и решения, класифицирани по своята правна същност на административни актове, нормативни актове.
Класификация би могла да бъде извършена и според сферите на дейност, които регулират актовете на Общински съвет, съгласно разпоредбата на чл.17 от ЗМСМА.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, внасям за разглеждане настоящият отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите постоянни комисии.
В своята дейност Общински съвет Априлци се ръководи от следните принципи: законност, колегиалност, самостоятелност по отношение на държавни органи при вземане на решения, гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината, взаимодействие с държавните органи, публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение.
През периода  януари 2018г. - юни 2018г. Общински съвет Априлци проведе 6 /шест/ редовни и 3 /три/ извънредни заседания. Бяха приети 78 броя решения. Нито едно от проведените заседания не е отложено поради липса на кворум или други причини.
Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се извършваше в постоянните комисии, където се разглеждаха и обсъждаха предложените проекти за решения. На тези заседания на постоянните комисии присъстваха кмета на общината, секретаря на общината и  представители  от администрацията.
Разглеждането на проектите за решения в съответните комисии подпомогна общинските съветници при гласуването им на заседанията на Общински съвет.
Постоянните комисии към Общински съвет провеждаха редовно своите заседания, всяка комисия, както следва:
Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки – 6 заседания.
Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 6 заседания.
Комисия за установяване конфликт на интереси за общински съветници и кмет – 1 проведено заседание.
През отчетния период беше проведено съвместно заседание на Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност – 1 заседание.

Месеци

Редовно заседание

Извънредно заседание

Комисия БФ

Комисия ТСУ

Съвместни комисии

Комисия КУКИ

Януари

1

1

1

1

1

 

Февруари

1

1

1

1

 

 

Март

1

 

1

1

 

1

Април

1

1

1

1

 

 

Май

1

 

1

1

 

 

Юни

1

 

1

1

 

 

 

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на основание чл.49 и чл.50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
През отчетния период Общински съвет и неговите постоянни комисии работиха отговорно по решаване на обществените проблеми на жителите на общината, спазвайки законите на Република България. Една от основните дейности на Общински съвет е свързана с приемане на нормативни актове, регламентиращи обществени отношения от местно значение.
С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следеше за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове.
Приети изменения, допълнения и нови наредби, програми, стратегии, правилници, отчети и планове – 9 броя.
1. „План за противодействието на тероризма” - Решение №396.
2. Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли - декември 2017г. - Решение №421.
3. Годишен отчет дейността на МКБППМН през 2017г.- Решение №423.
4. Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците - Решение №429.
5. Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци - Решение №462.
6. Одобряване на годишен доклад за 2017г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. - Решение №463.
7. План за развитие на социалните услуги за 2019г.- Решение №464.
8. Отмяна на член от ПОДОС. - Решение №420.
9. Изменение и допълнение на членове от ПОДОС - Решение №438

 Приети решения на Общински съвет Априлци по предложения на Кмета.

1.    Решение №392 - Промени в структурата на Общинска администрация.
2.    Решение №393 – Определяне на основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на общината и Кмет на кметство.
3.    Решение №394 – Определяне числеността на персонала за местни дейности по бюджета за 2018г.
4.    Решение №395 – Учредяване безвъзмездно право на строеж.
5.    Решение №396 – Приемане на план за противодействие на тероризма.
6.    Решение №397 – Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
7.    Решение №399 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
8.    Решение №400 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
9.    Решение №401 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
10.    Решение №402 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
11.    Решение №403 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
12.    Решение №404 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
13.    Решение №405 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
14.    Решение №406 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
15.    Решение №407 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
16.    Решение №408 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
17.    Решение №409 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
18.    Решение №410 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
19.    Решение №411 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
20.    Решение №412 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
21.    Решение №413 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
22.    Решение №414 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
23.    Решение №415 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
24.    Решение №416 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г. общо с всички точки по предложението от т.1 до т.18 включително.
25.    Решение №418 – Предоставяне за безвъзмездно управление на сграда.
26.    Решение №419 – Удобряване на подробен устройствен план.
27.    Решение №422 – Отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени деца.
28.    Решение №423 – Организиране дейността на МКБППМН.
29.    Решение №424 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
30.    Решение №425 – Разпореждане с общинска собственост.
31.    Решение №426 – Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
32.    Решение №427 – Осигуряване на заем на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”.
33.    Решение №428 – Отдаване под наем чрез публичен търг с ясно наддаване на имот - ЧОС.
34.    Решение №429 – Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците.
35.    Решение №430 – Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
36.    Решение №431 – Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
37.    Решение №432 – Продажба на сграда – ЧОС.
38.    Решение №433 – Възлагане за добиване на стояща дървесина.
39.    Решение №434 – Процедура по допускане изработване на ПУП.
40.    Решение №435 – Разпореждане с общинска собственост.
41.    Решение №436 – Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
42.    Решение №437 – Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
43.    Решение №439 – Издаване на запис на заповед.
44.    Решение №442 – Продажба на недвижим поземлен имот – ЧОС.
45.    Решение №443 – Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
46.    Решение №445 – Актуализация състава на Обществения съвет по социално подпомагане.
47.    Решение №446 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
48.    Решение №447 – Отдаване под наем на кабинети от сграда на общинска поликлиника.
49.    Решение №448 – Възмездно отдаване под наем чрез публичен конкурс ЧОС.
50.    Решение №449 – Отдаване под наем чрез публичен търг на ЧОС.
51.    Решение №450 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
52.    Решение №451 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
53.    Решение №452 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
54.    Решение №453 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
55.    Решение №454 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
56.    Решение №455 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
57.    Решение №456 – Продажба на недвижим поземлен имот – ЧОС.
58.    Решение №457 - Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
59.    Решение №458 - Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
60.    Решение №459 - Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
61.    Решение №460 – Разпореждане с ПОС - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около храм „Св. Параскева”.
62.    Решение №461 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
63.    Решение №463 – Одобряване на годишен доклад за 2017г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г.
64.    Решение №464 – План за развитие на социалните услуги за 2019г.
65.    Решение №465 – Предоставяне за безвъзмездно право на управление – ПОС.
66.    Решение №466 – Процедура по приемане и одобряване изменение на ПУП.
67.    Решение №467 – Приемане на списък за средищните детски градини.
68.    Решение №468 – Приемане на списък на защитените детски градини.
69.    Решение №469 – Приемане на списък на защитените училища.
70.    Решение №470 – Приемане на списък на средищните училища.

   Приети решения на Общински съвет Априлци по предложения на общински съветници.

1.    Решение №398 – Допълнение на поименния списък на капиталови разходи.
2.    Решение №420 – Отмяна на член от ПОДОС.
3.    Решение №421 – Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли - декември 2017г.
4.    Решение №438 – Изменение и допълнение на ПОДОС.
5.    Решение №440 – Приемане на предложение след изпълнение на решение.
6.    Решение №444 – Решение за изпълнение от Кмета – относно строително монтажни дейности.
7.    Решение №462 – Изменение на Наредба №16.

  Други предложения от външни организации.

 1. Решение №417 – Справка относно дейността на участък град Априлци към РУ Троян през 2017г.

  Неприети предложения за решение от Общински съвет Априлци

 1. ДП-269/13.04.2018г. относно Процедура по допускане и изработване на ПУП.
 2. ДП-268/13.04.2018г. относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД град Ловеч през 2017г инвестиция в активи публична общинска собственост.
 3. ДП – 272/08.05.2018г. относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Априлци за 2017г.

 Решенията,  приети от Общински съвет Априлци, за отчетния период в големия си процент са по предложение на Кмета на Общината – 70 броя решения, 7  броя от общински съветници и 1 брой от  външен вносител. Неприети предложения за решения – 3 броя. В тази връзка е необходимо да се повиши инициативността на общинските съветници за внасянето на предложения по проблеми, касаещи развитието на Общината.
В деловодството са внесени заповеди и договори издадени от Кмета съгласно изискванията на чл.44, т.18 от ЗМСМА.
Има постъпили питания в писмена форма към Кмета на заседания на Общински съвет:
Питане на Паулин Чорбаджийски на редовно заседание на 22.02.2017г. отразено в протокол №38. Същият е получил отговор в писмена форма в определения срок от Кмета.
Има подадени 3 броя Жалби за отчетния период от граждани, които са препратени по компетентност до Кмета. Същите са били предоставени за информация пред Общински съвет.
Приетите решения и протокол от заседание се изпращат в седемдневен срок до Областен управител ,  Районна прокуратура – Троян и  Кмета на общината. Решенията на Общински съвет, протоколите от заседанията и протоколите от постоянните комисии се публикуват на сайта на общината и информационното табло на общината.
До Общински съвет са пристигнали писма с изискване за предоставяне на пълната информация по приемането на подзаконови нормативни актове от Окръжна прокуратура – Ловеч и Районна прокуратура – Троян.
Образувани преписки, протести и дела за периода:
1.    Преписка с вх. №290/2018г. от Постановление на Районна прокуратура – град Троян от 14.03.2018г. относно извършване на проверка за законност на подзаконови нормативни актове, приети от общински съвет при съществено нарушение на административно – производтсвените правила.
2.    Подаден Протест №719/2018 г. от Окръжна прокуратура Ловеч срещу текст от Наредба № 16 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община Априлци. Оспорван текст от наредбата чл.37а, ал.2, т.6.
3.    Заведено е административно дело №10/2018 година по описа на Административен съд гр.Ловеч. Административното дело е образувано във връзка с подаден протест от Светла Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл. 17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Априлци, мандат 2015-2019г. с искане Административен съд Ловеч да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразен този текст.
4.    Заведено е административно дело №153/2018 година по описа на Административен съд гр.Ловеч. Административното дело е образувано по Протест №719 от 26.04.2018г. на Окръжна прокуратура Ловеч, подаден против чл.37а, ал.2, т.6 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община Априлци.
В изпълнение на правомощията си по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА,чл.305 от ЗПУО и чл.6,ал.1 от ЗОС , през разглеждания период Областен управител- гр.Ловеч не е връщал за нова преразглеждане решение на Общински съвет Априлци.

Уважаеми общински съветници,
чрез съвместната ни работа с Кмета на общината, общинската администрация, гражданите на община Априлци, организации и институции, се надяваме да постигаме само добри резултати за бъдещото развитие на общината.
Очаквам този отчет да бъде допълнен в заседанията на постоянните комисии, заседанието на Общински съвет и заедно с тези допълнения ще бъде разгласен на населението чрез интернет – страницата на Общината и на информационното табло на общината.

Инж. Димитър Кокошаров
Председател на Общински съвет Априлци

Списък на присъствията на общинските съветници за периода от 01.2018г. до 06.2018г.

Месец/ОбС

Димитър

Кокошаров

Бранимир

Беров

Камен

Славов

Мартин

Пенков

Младен

Колев

Начо

Начев

Паулин

Чорбаджийски

Пепа

Колева

Стелиян

Нунев

Тихомир

Колев

Тотю

Ненов

Януари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 ИЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1 КБФ

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

1 КТСУ

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

1 КБФ+КТСУ

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 ИЗ

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

1 КБФ

X

 

X

X

 

X

X

 

X

 

 

1КТСУ

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

Март

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 КБФ

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

1КТСУ

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

1 КУКИ

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Април

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ИЗ

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1 КБФ

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

1 КТСУ

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

X

Май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1 КБФ

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

1 КТСУ

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Юни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 КБФ

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

1 КТСУ

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 Обявление

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.05.2018 г. до 25.06.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg