00016-2019-0001

Дата на публикуване: 01.07.2019 14:20


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.”
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 26.07.2019 г.
1. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, назначена със Заповед № 258 / 25.07.2018 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.“, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - Публикуван на 25.07.2019 г.
Протокол 2 от заседание на комисията, назначена със Заповед №258 / 25.07.2019 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.“ - Публикуван на 31.07.2019 г.
2. Предварително обявление;
НЕ
3. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 02.07.2019 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 02.07.2019 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикувана на 02.07.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕМОНТНИ РАБОТИ - 02.07.2019 г.
Инвестиционен проект за "Изграждане на  пешеходна пътека тип „Зебра“ на ул.“Стара планина“ - Обект № 18"
Текстова част - Обяснитела записка и Количествена сметка
Чертеж № 1 - Ситуация;
Чертеж № 2 - Организация на движението;
Чертеж № 3 - Схема на изпъкналите изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон до 5 %;
ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участникаОбразец № 1;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)Образец № 2;
Техническо предложение Образец № 3;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 4
Количествено - стойностна сметка
5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за  "СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г." - Публикуван на 02.07.2019 г.
6. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
7. Разяснения по документация за участие;
НЯМА
8. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 20.09.2019 г.
9. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР "СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.“  - Публикуван на 21.08.2019 г.
Техническо предложение на Пътприбор ООД - Публикувано на 21.08.2019 г.
Ценово Предложение на Пътприбор ООД - Публикувано на 21.08.2019 г.
10. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
11. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Информация - Публикувана на 07.01.2020 г.
12. Обявление за приключване на договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Публикувано на 07.01.2020 г.
13. Друга полезна обща информация:

Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

 1. 00016-2019-0001 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0002-24.02.2014
 63. 00016-2014-0003-24.04.2014
 64. 00016-2014-0005-12.06.2014
 65. 00016-2014-0001-20.01.2014
 66. 00016-2018-0003
 67. Публична покана 00016-2015-0001
 68. 00016-2015-0006
 69. 00016-2015-0005
 70. 00016-2015-0004
 71. 00016-2015-0003
 72. ПП-2013-4
 73. 00016-2015-0002
 74. ПП3-2012
 75. 00016-2015-00022
 76. Предварителни обявления 2015 г.
 77. ПП1-2013
 78. Обява 00016-2020-0002
 79. 00016-2020-0008
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: