00016-2014-0003-24.04.2014

Дата на публикуване: 22.07.2014 21:00


Информация за сключен договор по обособена позиция № 1 "СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима"
- Публикувано на 26.08.2014 г.
Информация за сключен договор по обособена позиция № 2 "СМР за създаване на посетителски демонстративен център" - Публикувано на 20.08.2014 г.   
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Решение № 252 от 12.08.2014 г. за частично прекратяване на процедурата за възлагане по обособена позиция № 3 "СМР за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд" -
Публикувано на 13.08.2014 г.
Решение № 226 от 22.07.2014 г. за обявяване класирането участниците и определяне на изпълнители

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Отговори № 2 на зададени въпроси в обществена поръчка № 00016-2014-0003 - Публикувани на 26.05.2014 г.
Отговори № 1 на зададени въпроси в обществена поръчка № 00016-2014-0003 - Публикувани на 26.05.2014 г.
Решение за стартиране процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на 24.04.2014 г.
Решение за промяна на обявление - Публикувано на 07.05.2014 г.
Решение за удължаване срока за подаване на оферти и дата на тяхното отваряне - Публикувано на 29.05.2014 г.
Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура при опростени правила - Публикувано на 24.04.2014 г.
Документация за участие в открита процедура - Публикувана на 24.04.2014 г.
Образец № 1 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Образец №2 - АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
Образец № 3а и Образец № 3б - Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП
Образец № 4 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП
Образец № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП
Образец № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Образец № 7 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП
Образец № 8 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
Образец № 9 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Образец № 10 - Справка за общия оборот за последните 3 /три/ години – 2011, 2012, 2013г.
Oбразец № 11 - Списък на основните договори
Образец № 12 - Списък на инженерно-техническия състав
Образец № 13 - Автобиография
Образец № 14 - Списък на собствена и/или наета строителна техника
Образец № 15 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Образец № 16 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № 16.1 - Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката
Образец № 17 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Oбразец № 18 - ЦЕНОВA ОФЕРТА
Приложение към ценовата оферта за обособена позиция № 1
Приложение към ценовата оферта за обособена позиция № 2
Приложение към ценовата оферта за обособена позиция № 3
Проект на договор за обособена позиция № 1
Проект на договор за обособена позиция № 2
Проект на договор за обособена позиция № 3

Технически проект част "Геодезия" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "ПУП - Парцеларен план" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "Пътна" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Надлъжни профили на колоездачна пътека
Технически проект част "Пожарна безопасност" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "ПБЗ" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект за създаване на посетителси демонстрационен център
Технически проект част "Архитектурна" за изграждане на хеликоптерна площадка
Технически проект част "Конструктивна" за изграждане на хеликоптерна площадка

 1. 00016-2014-0003-24.04.2014 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0002-24.02.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: