Публична покана 00016-2015-0003

Дата на публикуване: 16.09.2015 21:00
ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 "а" от ЗОП - Публикувана на 18.09.2015 г.
Документация за участие в процедура;
Документация и Указания към участниците за в процедурата  - Публикуван на 18.09.2015 г.
Образeц № 1; Образeц № 2; Образeц № 3; Образeц № 4; Образeц № 5;Образeц № 6; Образeц № 7; Образeц № 8; Образeц № 9; Образeц № 10;Образeц № 11; Образeц № 12
Проект на договор за ОП 1; Проект на договор за ОП 2; Проект на договор за ОП 3; Проект на договор за ОП 4;
Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществената поръчка - Публикуван на 09.11.2015 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Изплатени суми на "Ерми" ООД по договор № от 19.11.2015 г.
Изплатени суми на ЕТ "Марин Коев" по договор № от 09.11.2015 г.
Изплатени суми на "Пътприбор" ООД по договор № от 24.11.2015 г.
Изплатени суми на "Агротехника Троян" АД по договор № от 12.11.2015 г.

Провеждане на преговори с избран изпълнител на основание чл.101д, ал.2 от ЗОП

Покана до „Пътприбор” ООД за провеждане на преговори за доставка на опесъчителен материал за опесъчаване през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г. в Община Априлци
Покана до "Агротехника - Троян" АД за провеждане на преговори за снегопочистване на улична мрежа в селата на Община Априлци, през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.
Протокол от провеждане на преговори за възлагане на „Доставка на опесъчителен материал през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г”
Протокол от провеждане на преговори за възлагане на „Снегопочистване на улична мрежа села в Община Априлци и общински пътища № LOV 3015; LOV 3016 и LOV 3017 през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г”
ДОГОВОР за доставка на опесъчителен материал - Публикуван на 24.11.2015 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване на улична мрежа села в Община Априлци и Общински пътиша № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017” - Публикуван на 12.11.2015 г.


Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109 
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,


 1. Публична покана 00016-2015-0003 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. PP-00016-2014-0002
 25. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: