Обява 00016-2020-0003

Дата на публикуване: 11.01.2020 13:35ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци"


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци" - Публикувана на 13.01.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Техническа спецификация - Приложение № 1;
Проект на Договор - Приложение № 2;
Техническо предложениеПриложение № 3;
Ценово предложение – Приложение № 4;

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - (от 1 до 4)
Оферта за участие – Образец №1;
Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Oбразец № 2;
Декларация по по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Образец № 3;
Декларация по по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП Образец № 4
Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от Закона за обществени поръчки - Образец № 5
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител - Образец № 6
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 7
Декларация - списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката - Образец № 8
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението - Образец № 9
Декларация по чл. 65, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - Образец № 10

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Разрешение за строеж № 10 / 12.07.2018 г.
Количествени сметки
Част ВП
 Обяснителна записка; Лист № 1; Лист № 2;
Част Архитектура Обяснителна записка; Лист № 1; Лист № 2; Лист № 3; Лист № 4;
Част Конструкции - Обяснителна записка; Лист № 1; Лист № 2; Лист № 3
Част Електро - Обяснителна записка; Лист № 1; Лист № 2;

Разяснения по документация за участие;

В образеца на Техническото предложение е допусната техническа грешка в точка № 7 като е написано "Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, заедно с доказателства за образование, професионална компетентност и професионален опит на екипа от експерти (по Образец № 9 и 9А);
Селдва да се чете точката по следният начин:  ............ от експерти по Образец № 9

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци” - Публикуван на 06.07.2020 г.
Заповед № 270 от 06.07.2020 г. на КМета на Община Априлци, връщане протокол № 1 на комисия, на основание чл.97, ал.6 от ППЗОП
ПРОТОКОЛ № 2
по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци” - Публикуван на 14.07.2020 г
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР - Публикуван на ......2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


 1. Обява 00016-2020-0003 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. 00016-2020-0006
 21. 00016-2018-0002
 22. 00016-2018-0004
 23. Публична покана 00016-2015-0003
 24. PP-00016-2014-0002
 25. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: