Пазарни консултации 00016-2018-0001

Дата на публикуване: 28.05.2018 00:00
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Априлци с проект    „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ в обект  „Многофункционално спортно игрище, УПИ VI, кв. 23, гр. Априлци”,  по процедура BGBG06RDNP001-19.004 МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ обявена от Сдружение МИГ Троян, Априлци, Угърчин по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, моля да представите индикативни оферти по отношение на следните услуги:
„Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ в обект  „Многофункционално спортно игрище, УПИ VI, кв. 23, гр. Априлци”
След запознаване с изискванията и дейностите включени в Приложение 2 – Техническа спецификация и конкретните изисквания на финансиращата програма, следва да представите своята индикативна оферта по образец Приложение 1 Индикативна оферта.
Моля офертата да бъде изготвена по образец и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде приета. Предложената индикативна оферта трябва да бъде съобразена с лимитите на финансиращата програма и да отразява реалната пазарна стойност на търсената услуга.
Индикативните оферти моля да внесете до 16:30 часа на 12.06.2018 година на Адрес: гр.Априлци: ул. „Васил Левски“ № 109

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Индикативна оферта
Приложение 2. Техническа спецификация


д-р Младен Пелов ……/П/………
Кмет на община Априлци

* Забележка: Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД

Решение за класиране на участниците в пазарна консултация за определяне на стойността на следната инвестиция: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ в обект  „Многофункционално спортно игрище, УПИ VI, кв. 23, гр. Априлци”,

 1. Пазарни консултации 00016-2018-0001 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: