Публична покана 00016-2015-0001

Дата на публикуване: 07.07.2015 21:00

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти „Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на ул. "Вълко Йонков", гр.Априлци” и „Изграждане на подпорна стена - Злиевци и нормализиране на достъпа до централната градска част на гр.Априлци”

Част "Конструкции";
Част "Геодезия";
Част "План за безопасност и здраве";
Част "Временна организация на движението"; Част "План за управление на строителните отпадъци"

Технически проект за Подпорна стена на ул."Злиевска", гр.Априлци
Част "Геодезия"; Част "Хидрология"; Част "Конструкции"; Част "Временна организация на движението"; Част "План за безопасност и здраве"; Част "План за управление на строителните отпадъци"
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Писма от председателя на комисията за отстраняване на нередности, липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка
Писмо до "Пътприбор" ООД, гр.София;
Писмо до "Инжстрой" ООД, гр.Плевен.
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 от 07.08.2015 г.- Публикуван на 20.08.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от 14.08.2015 г.- Публикуван на 20.08.2015 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участниците в процедура по реда на глава 8 „А” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка;
..............
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;

ДОГОВОР за извършване на СМР на обект: … и Приложения;
ДОГОВОР за извършване на СМР на обект: … и Приложения;
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
.........
Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор ......
Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на ...... .2015
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключен договор за       - Публикуван на ………...2015 г.
Информация за сключен договор за       - Публикуван на ………...2015 г. 1. Публична покана 00016-2015-0001 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0002-24.02.2014
 63. 00016-2014-0003-24.04.2014
 64. 00016-2014-0005-12.06.2014
 65. 00016-2014-0001-20.01.2014
 66. 00016-2018-0003
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: