Обява 00016-2016-1

Дата на публикуване: 21.07.2016 21:00
/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 22.07.2016 г.
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.“ - Публикувана на 22.07.2016 г.
Документация за участие в процедура;
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки
Образци на документи за участие;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 2.1 КСС за Обект: "Ремонт на улица за гробищен парк с. Велчево ПИ 10567.137.49; ПИ 10567.35.59; ПИ 10567.35.57 по КК"   
Образец № 2.2 КСС за Обект: "Ремонт улица "Ново село" - Априлци, кв. "Ново село"" - от кръстовището с ул. "Търговска" - РТ 3232 до кръстовището с ул."Стадион" - РТ 3246 и до манастира - РТ 3224 /3244/ - основен ремонт
Образец № 2.3 КСС за Обект: "Ремонт улица "Аврам Драганов" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Васил Левски" - РТ 3182 до кръстовището с ул. "Пашовска" - РТ 3195 - основен ремонт"
Образец № 2.4 КСС за Обект: Ремонт улица "Нарцис" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Аврам Драганов" - РТ 3236 до Йовка Колева - РТ 3234 основен ремонт"
Образец № 2.5 КСС за Обект: "Ремонт улица "Габровница" - Априлци, кв. "Видима" - от кръстовището с ул."Ботев връх" - РТ 2312 до нов участък - РТ 2335 основен ремонт"
Образец № 2.6 КСС за Обект: "Ремонт улица "Маринска" - Априлци, кв. "Видима" - от кръстовището с ул."Младост" - РТ 2316 до гробищен парк - РТ 2323 основен ремонт"
Образец № 2.7 КСС за Обект: "Ремонт улица "Вълко Йонков" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул."Ново село" - РТ 3245 до кръстовището с ул. "Еделвайс" - РТ 3259 - основен ремонт"
Образец № 2.8 КСС за Обект: "Ремонт улица "Св. Св. Кирил и Методий" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул. "Зора" - РТ 1371 до ул. "Стефан Пешев" - РТ 1399 - основен ремонт"
Образец № 2.9 КСС за Обект: "Ремонт улица "Нанко Пачников" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул. "Стара планина" - РТ 1390 до кръстовището с ул. "Св. Св. Кирил и Методий" - РТ 1391 - основен ремонт"
Образец № 2.10 КСС за Обект: "Ремонт улица "Иглика" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул. "Стара планина" - РТ 1412 до кръстовището с ул. "Пастуханска" - РТ 1409 - основен ремонт"
Образец № 2.11 КСС за Обект: "Ремонт улица "Отдих" - Априлци, кв. "Острец" - от пт 4102 до пт 4103 - основен ремонт"
Образец № 2.12 КСС за Обект: "Ремонт улица "Чуклата" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Хризантема" - РТ 3212 до РТ 3214 - основен ремонт"
Образец № 2.13 КСС за Обект: "Ремонт улица "Хризантема" - Априлци, кв. "Ново село" - от пт 3230 до пт 3224 - текущ ремонт"
Образец № 2.14 КСС за Обект: "Ремонт улица "Стадион" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Ново село" - РТ 3246 до РТ 3249 - основен ремонт"
Проект на договор за извършване на строителство
Образец № 2.15 КСС за Обект: "Ремонт улица "Стоянка Драгановска" - Априлци, кв. "Ново село" - от пт 3307 до пт 3303 - текущ ремонт"
Образец № 2.16 КСС за Обект: "Ремонт улица "Черни връх" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. - РТ 3318 до РТ 3327 - основен ремонт"
Проект на договор за извършване на строително - монтажни работи
Разяснения за участие;

НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.”  - Публикуван на 10.08.2016 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г. - Публикуван на 13.09.2016 г.

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


 1. Обява 00016-2016-1 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: