00016-2020-0002

Дата на публикуване: 04.02.2020 13:40ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи  на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица”


Решение № 244 от 22.06.2020 г. на Кмета на Община Априлци за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи  на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица“ - Публикувано на 22.06.2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 23.03.2020 г.
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи  на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица“, изготвен на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП - Публикуван на ..........2020 г.

Предварително обявление;
НЕ
Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикуванo на 05.03.2020 г.
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикуванo на 05.02.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикуванo на 05.02.2020 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 05.02.2020 г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1ПРИЛОЖЕНИЕ № 2ПРИЛОЖЕНИЕ № 3ПРИЛОЖЕНИЕ № 4ПРИЛОЖЕНИЕ № 5ПРИЛОЖЕНИЕ № 6ПРИЛОЖЕНИЕ № 7ПРИЛОЖЕНИЕ № 8ПРИЛОЖЕНИЕ № 9ПРИЛОЖЕНИЕ № 10ПРИЛОЖЕНИЕ № 11; ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 05.02.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор № 1 на постъпило писмено искане за писмени разяснения

Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчкаПубликувано на 07.07.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


 1. 00016-2020-0002 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0007
 14. 00016-2020-0005
 15. 00016-2020-0004
 16. 00016-2020-0015
 17. Обява 00016-2020-0007
 18. 00016-2020-0013
 19. Обява 00016-2020-0003
 20. 00016-2020-0006
 21. 00016-2018-0002
 22. 00016-2018-0004
 23. Публична покана 00016-2015-0003
 24. PP-00016-2014-0002
 25. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: