Обява 00016-2016-4

Дата на публикуване: 10.10.2016 21:00

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
„Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.”

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - Публикувана на 19.10.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОППубликувана на 11.10.2016 г.
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.“ - Публикувана на 11.10.2016 г.
Образци на документи за участие;
Образец № 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата
Образец № 2 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
Образец № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП
Образец № 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ за участие/неучастие на подизпълнител
Образец № 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Образец № 7 - СПИСЪК НА МПС ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Образец № 8 - ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК на водачите на МПС, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка
Образец № 9 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № 10 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Разяснения за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществената поръчка - Публикуван на 27.10.2016 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село 1” - Публикуван на 14.11.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село 2” - Публикуван на 18.11.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Видима” - Публикуван на 31.10.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – “Снегопочистване на улична мрежа в села в община Априлци” - Публикуван на 14.11.2016 г.

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Изплатени суми на ЕТ "Надежда-Илия Кънев" по договор № от 18.11.2016 г.
Изплатени суми на Ичко Коев Христов по договор № от 14.11.2016 г.
Изплатени суми на Нина Цветанова Миньова по договор № от 14.11.2016 г.

Изплатени суми на "Пътприбор" ООД по договор № от 15.12.2016 г.

Покана до определено лице на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП

Покана до определено лице на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, за сключване договор за доставка на материал за опесъчаване - Публикуванa на 14.12.2016 г.
ДОГОВОР за доставка на опесъчителен материал - Публикуван на 15.12.2016 г.

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,


 1. Обява 00016-2016-4 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: