00016-2020-0014

Дата на публикуване: 12.06.2020 00:00ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“

РЕШЕНИЕ № 485 от 11.11.2020 г. за определяне на изпълнителПубликувано на 11.11.2020 г

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“ -
Публикуван на 07.08.2020  г.
Протокол 2 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“ - Публикуван на 11.11.2020 г.
Протокол 3 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“ - Публикуван на 11.11.2020 г.
ДОКЛАД
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 317/31.07.2020г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“ гр.Априлци“ открита с Решение №226 / 11.06.2020г. на Кмета на Община Априлци - Публикуван на 11.11.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на 28.10.2020 г.
Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 12.06.2020 г.
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие Публикуванa на 12.06.2020 г.

Образци/ Приложения на документи, в това число:

Приложение № 1 – Образци на документи:
Образец № 1ЕЕДОП (представен на електронен носител);
Образец № 2Техническо предложение;
Образец № 3Ценово предложение;
Образец № 3.1 - Количествено - стойностна сметка;

Променена и коригирана КСС Образец № 3.1

Образец № 4Проект на Договор за възлагане на поръчката;
Образец № 4.1Споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
Приложение № 2Указания за попълване на ЕЕДОП;
Приложение № 3 - Критерии за възлагане

Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1 - Публикувани на 21.07.2020 г.

Информация при производство по обжалване -  Публикувани на 25.11.2020 г.

Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка - Публикуван на 19.05.2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


Наименование Брой тегления
Dogovor-169-18052021.pdf 1421 Изтегли документ с име "Dogovor-169-18052021.pdf"
 1. 00016-2020-0014 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0002
 13. 00016-2020-0007
 14. 00016-2020-0005
 15. 00016-2020-0004
 16. 00016-2020-0015
 17. Обява 00016-2020-0007
 18. 00016-2020-0013
 19. Обява 00016-2020-0003
 20. 00016-2020-0006
 21. 00016-2018-0002
 22. 00016-2018-0004
 23. Публична покана 00016-2015-0003
 24. PP-00016-2014-0002
 25. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: